fredag 18 november 2011

Fler tankar om krisen, och om möjliga vägar ut ur den

Kan inte riktigt släppa tankespåret som togs upp i förra bloggposten. Måste få ur mig lite mer tankar kring denna brännande fråga innan jag kan komma vidare med arbetet. Fast idag är det fredag, då tar jag det lite lugnare. Jobbar en stund på söndag istället. Det är mitt sätt att varva ner, att ta vara på min kropp. Vill inte hamna på sjukhus igen, som i våras. Hjärtat är väsentligt för allt annat. Det blev jag påmind om där i våras, på akuten och på Östras hjärtavdelning. Kanske är det därför jag ser krisen som nyttig. Vi behöver alla en påminnelse om hur ohållbart vi lever våra liv idag. Det är varken hållbart för individerna, eller för samhället, för livet här på jorden som vi känner det. Alla vet det. Även jag visste det, innan jag hamnade på akuten. Det jag gör nu är inte hållbart, det var så jag tänkte. Bara ett litet tag till, sedan ska jag ta det lugnt. Och lugnt fick jag ta det, men inte på grund av någon intellektuell manöver. Jag tvingades ta det lugnt för att mitt hjärta, min kropp sa ifrån på allvar. Stopp i maskin. Först då tog jag det lugnt.

Samma är det med världen. Förr eller senare når man en gräns, och om man då inte backar riskerar man stopp i maskin. Där är vi inte ännu, som samhälle betraktat. Men allt talar för att vi är nära. Kris befinner vi oss i. En allvarlig kris. Och då kan det finnas anledning att reflektera över vad ett samhälle är, och hur det styrs och förändras. Det är vad jag vill göra här, reflektera. För som jag skrev i förra bloggposten, det finns inga enkla lösningar. Bara engagemang och ökat individuellt ansvar leder framåt, mot realiseringen av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Närmare och mer preciserat än så bör man aldrig vara. Det är mitt kanske viktigaste budskap, att detaljerade visioner är farliga och allt annat än hållbara. Varför då, kanske någon undrar? Det är väl bristen på visioner vi saknar? Nja, får bli mitt svar. Visioner om en hållbar framtid fungerar, men så fort den visionen antar tydligare konturer, eller om den fylls med detaljerade tankar om vad den skall innehålla, då förvandlas visionen. Så fort visionen förkroppsligas börjar den leva sitt eget liv. Och det är inte långsiktigt hållbart. Hur då?

Tänk på Fidel Castro. Han hade en vision om ett annat samhälle, i linje med Marx teorier om kapitalismens utveckling och ohållbarhet. Den visionen förkroppsligade han och tillsammans med några lojalt förtrogna tog han sig tillbaka till Cuba och började sprida sitt budskap. Hans revolutionära vision visade sig vara framgångsrik. Han lyckades samla många människor kring sin idé om hur Cuba skulle styras, för allas bästa. Samma gäller för många andra framgångsrika ledare, men få har som Castro lyckats förkroppsliga visionen. Revolutionen på Cuba är hans, och just där finns problemet. Eftersom revolutionen, som bottnar i en vision, har en upphovsman, och eftersom upphovsmän tenderar att vilja behålla makten över sina idéer, kommer revolutionen att bevakas. Och alla krafter som verkar för förändringar som inte ligger i linje med upphovsmannens vision kommer att utsättas för repressalier. Det är så revolutioner fungerar, i alla fall revolutioner som växer fram ur på förhand definierade visioner med en eller få upphovsmän. Förr eller senare stelnar samhället och ger då upphov till fler problem än dem revolutionen växte fram för att lösa.

Världen kan ses som en revolution, för det gör det uppenbart att det vi har att göra med är en process. Närmare en process som alltid befinner sig långt från jämvikt. Och som sådan drivs den framåt av krafter som finns i samhället, mellan aktörerna som bygger upp helheten genom att leva och agera i världen. Man behöver inte åka till Cuba för att se revolutionens verkningar, kapitalismen som är den ideologi som styr västvärlden är också att betrakta som en revolution. Kapitalismen har också en ledare, men det är en doldis. Kapitalismen leds av människors begär efter pengar. Som samhällelig drivkraft betraktad har den visat sig vara fantastisk, och man kan inte annat än beundra dess förmåga till förändring.

Om kapitalismen kan man säga mycket, men väldigt ofta blandar dess kritiker ihop orsak och verkan. Kritiken mot kapitalismen riktas mot dess verkningar, och att dessa kan vara fruktansvärda håller jag med om. Men kapitalismen är inget i sig, det är bara den samlade kraften hos världsmedborgarnas kollektiva begär efter pengar. Det är en kraft som går att rikta om och kanalisera på olika sätt och det sätt som kapitalismen realiseras framför våra ögon och som den har realiserats historiskt är kontingent, möjligt men inte nödvändigt. Här finns således både problemet och lösningen på det samma.

Men, och detta är viktigt. Försöker man styra massan (som är ett annat ord för vad vi har att göra med), eller multituden för att tala med Hardt och Negri, enligt en på förhand definierad och detaljerad vision kommer det att ge upphov till samma problem som Cuba och andra diktaturer brottas med.

Multituden är varken mer eller mindre än den samlade kraften hos mänskligheten. Och att den makt som finns i denna storhet, om den samlar sig och om den kanaliseras i en riktning, är ansenlig. Den makten har ingen ännu lyckats se annat än glimtar av, på Cuba, i Ryssland och i Tyskland på 1930-talet, eller i USA under kalla kriget, när världens högsta hus byggs. Det är exempel på vad en multitud kan åstadkomma, och ingen vet var gränsen för dess förmåga går.

Jag hämtar stöd i insikten om att mänskligheten har makten att ta sig ur i princip vilka problem den än ställs inför. Samtidigt förfasas jag av bristen på insikt, bland världsmedborgarna, om denna fundamentala egenskap och dess möjligheter och hot. Det är därför jag bloggar, för att visa på kulturens kraft. För multituden kan sägas vara synonym med kultur. Därför behövs kulturvetenskapen, för att vi forskar om hur man kan förstå de krafter som frambringar världen.

Vilka visioner är i omlopp idag? Här, här och här är några exempel. Vilka konsekvenser kan de sägas ge upphov till? Det är den viktigaste frågan att reflektera över. Verktyg för det arbetet finns inom kulturvetenskapen.

8 kommentarer:

Peter Kadergran sa...

I kulturvetenskapens kraft ligger verktygen att se och förstå att visioner måste komma ifrån de som vill nå målen. Idag matas vi människor med visioner och drömmar, andras. För mig är kulturvetenskapens styrka att jag får verktyg som glasögon så att jag kan se, men även att jag kan förstå att hela kulturen befinner sig i en ständig/a process/er. Valen blir tydligare, antingen förnekar jag processen och förblir i det som varit eller så ser jag ett naturligt deltagande i de samma i en sam och framtid.

Vi människor måste reagera när de "naturliga visionerna" flödar i ett konstant mediarus, stanna upp och fundera i termer "vill detta människors väl"?
Så jag måste sluta med att onyanserat och okritiskt anamma andras visioner som jag aldrig har haft möjlighet att påverka innehållet uti och istället börja att "se det i det som synes ske" inom kulturen och samhället.

Eddy sa...

När och om fler gör det Peter, då är det ett hållbart samhälle som växer fram. Det är min vision att nå ut med de budskapet. Vill inte pracka på någon annat än insikten om behovet av engagemang i och för vardagen, här och nu.

Peter Kadergran sa...

Just att kunna se att som individ eller subjekt ingår jag i en helhet. Jag utvecklas i processer, ofta genom mellanmänskliga samtal och speglingar.
Samtidigt pågår en eller flera större processer inom kultur och samhällsliv. Valet måste då bli, skall jag vara delaktig eller passiv och förlita mig på att andras processer även gagnar mig? Dumt att chansa på att någon stakar min väg i livet, bättre att ta ut kursen, hålla mot målet själv. Med fler med samma kurs och mål blir vi grupper som gör en skillnad.

Lenny sa...

Emedan vi alla kan nyttja tidigare erfarenheter så tror jag att det kan förligga en "fara" i att låta tidigare (skräck(?))exempel(som t.ex. Fidel Castro) till stor del ligga till grund, för vad som fungerar eller inte fungerar.

Visst, en del av alla delar, något att ta hänsyn till, men kanske inget som egentligen kan ses som en sannolik trend?

Samhället kan ses som ett system, och det kan individen i sig själv kan också ses som ett system. Kanske det ena systemet skulle kunna ligga till grund för det andra systemet?
Om vi tittar på "vad som faktiskt fungerar", så finns det idag individer som "lyckats" på de allra flesta plan - kanske bra mycket mer än vad de mest "lyckade" individuella samhällen(utifrån så många olika perspektiv som bara går).
Här skulle det kanske varit lämpligt att försöka titta närmare på vad "lyckade/lyckats" och "fungerar" innebär i sammanhanget - men den diskussionen finns antagligen kvar, om det skulle vara av intresse att gå djupare in på den biten.

Så utifrån det antagandet kan vi förhoppningsvis enas om att systemet "individen" är mer lämpad till att ligga som mall för systemet "samhället", än vice versa?

Och en individ som tar sig fram genom livet, utan tydliga mål och utan en kombination av hållbar och föränderlig plan/planering - får sannolikt extremt svårt att lyckas på många plan, eller?
(ja, komponenten "föränderlig" är sannolikt ett "måste" för att något ska kunna vara hållbart?)

Det finns flera olika "modeller" för hur en individ kan bära sig åt för att "lyckas" på flera nivåer.
D.v.s. utifrån det tänket så har mänskligheten kunskaper som inte må vara helt perfekta, men som fungerar oerhört bra. Framförallt långsiktigt men även mer kortsiktigt(det går att spekulera i att de både kanske "egentligen" går hand i hand).

Möjligtvis kan det vara en balanserad kombination av flertalet olika saker(holistiskt/värdsligt "problem" behöver kanske en holistiskt/värdslig lösning), och att då utesluta delarna "handlingsplan" och "detaljerade visioner", kanske skulle vara en mindre bra idé?

Eddy sa...

Intressanta reflektioner Lenny! Ska försöka svara och utveckla tankegångarna. Castro först, bland komunistiska revolutioner är Cubas(Castros försök ganska lyckat, tycker jag nog man kan säga. Jag valde det, inte som ett skräckexempel och heller inte som ett exempel på en sannolik trend. Det jag vill illustrera är att den typen av projekt, projekt som utgår från en tydlig vision om något. Och det kan verklgen vara vad som helst, vetenskapliga teorier, eller politiska, vad som. Den typen av projekt blir nästan per definition ett slags hyllande av ledaren, tanken, och det manar till rättning i leden. Man glömmer därför ofta bort varför man startade projektet. Det viktiga blir att upprätthålla det oförändrat, vilket är problematiskt då världen befinner sig i konstant förändring.

Håller med om och har också skrivit på andra ställen om människan som ett slags fenomen som uppstår på en speciell skalnivå. Gillar den tanken, för den tar udden av tron på subjektet, som är lika illa som någon revolution för övrigt. Att se och lära av det som sker, det är också vad jag lägger i begreppet kritisk tänkande. Och en mer öppet sökande hållning gentemot världen är bättre på att hantera förändring än det mer regida tänkande som råder idag. Där man först formuerar ett mål och sedan brtyer ner det i delmål och genomför projektet med fast hand oavsett hur världen runt omkring ser ut.

Du har rätt i att vi, i princip, kan enas om att individen som system kan ligga till mall för tankar kring samhällsorganisering. Fast jag ser nog helst att man inte allt gör någon värdering där. Jag tycker det räcker att tänka system, och sedan se till den relevanta skalnivån vid varje tillfälle. Det är mer hållbart, tänker jag.

Du skriver fint om förändring. Det är det centrala. Förändring ser jag som den enda konstanten i samhället. Inget är, allt blir.

Dina tankar om lösningar som utgår från situationen och inte någon på förhand utformad modell är lysande. Med ett sådant tänkande kommer chanserna att lyckas med arbetet att uppnå långsiktighet att öka betydligt. Håller med om att handlingsplan är oproblematiskt. Men alla detaljerade visioner bör man behandla med yttersta försiktighet, det vidhåller jag. Just för att de lätt går prestige i genomförandet av dem, i praktiken. Visioner i sig är det emellertid inga problem med. Tvärt om.

Tack för synpunkter som fick mig att tänka till! Det är vad samhället växer fram ur, i, genom: Samtal!

Lenny sa...

Kul att det är kul! ;]
Och tack för reflektionerna på mina tankar och reflektioner.

Har allt sneglat på din blogg då och då, men då du har skrivit om såpass mycket, och såpass mycket intressant så visste jag inte var jag skulle börja, hehe.
Okej, om jag nu då kombinerar intresse, reflektion med lite prokrastinering, så får du lite mer funderingar och reflektioner här.

Jo Castro, förstår att han i sammanhanget lyckades riktigt bra, dock så med "skräckexempel" menade jag just det att det faktiskt ändå slog bakut så att säga(ett "inverted goal" kanske?).
Men förstår att det inte riktigt var den kontext du menade, men var dit tankarna gick.

Och för att fylla på min förra post, om vi tittar på individen Castro så må han ha varit mer eller mindre okej, på olika vis - men sannolikt väldigt långt ifrån att vara den där överlag "lyckade" individen(menar ju då inte utifrån ett främst västerländskt/kapitalistiskt perspektiv, utan mer österländsk och vad de senaste årens forskning har kommit fram till, gällande utveckling, psykologi, kultur, sociologi, o.s.v.).

Att han lyckades såpass bra som han ändå gjorde, inledningsvis, kanske förvånande många men att han "misslyckades" är utifrån dagens kunskap om en individ i sig själv(individ-systemet) närmast ofrånkompligt, skulle jag vilja påstå.
Nu är min egentliga kunskap om Castro inte något att hänga i julgranen, så blir en del lite rejäla antaganden här, men jag tror amtidigt det inte är direkt nödvändigt i sammanhanget(rätta mig om jag har fel, hehe).

Hoppas för övrigt att du står ut med att jag föredrar att få in lite mer "känsla" genom ett inte så jättekorrekt akademiskt språkbruk(kan t.ex. innebära en och annan smiley och "hehe").

Nåväl, jag tror jag förstår vad du menar, och är inte svårövertalad om att det sannolikt är som du säger - dock så är det ändå utifrån hur det har varit(situation, tid och aktuell(a) individ(er)).
Har svårt att formulera fram min poäng här, men kanske om jag skriver såhär, det du säger håller jag med om, det stämmer sannolikt i den kontexten - men kontexten skulle kunna se annorlunda ut, och då skulle det eventuellt inte vara lika "självklart".

(((Fortsättning följer)))

Lenny sa...

(((Fortsättningen)))

Vad skulle t.ex. hända om individen/individerna(som t.ex. i en regering) inte hade den positionen som "projektledare"/ledare/chef - utan att själva tanken/idén/visionen/modellen hade den positionen?
Nu är väl det ingen ny idé i sig själv, och det finns antagligen en stor fara med något sådant.
Dock, om vi baserar systemet på systemet "individen"(inte som i "indvidualismen", utan mer som i "vad är sunt och fungerar för och i systemet "människan"?).

Till skillnad(mig veterligen) från olika samhällen(system), så har mänskligheten(vetenskap och allt annat vi nu kan lägga till som må vara relevant) fungerande modeller och systemtänk för att få en människa att "lyckas" och förbli "lyckad".
Detta går att mäta på individen, både psykiskt, biologiskt och socialt(vi kan sannolikt ta med många olika perspektiv/faktorer, t.ex. kulturellt o.s.v.).

Detta finns alltså redan, de system har visat sig att både i teori och verkliga livet fungera.

Så om det skulle gå att applicera, utifrån ett skaltänk. Så finns det en möjlighet att det snarast är ekologiska, biologiska, psykiska, mekaniska/tekniska, sociala, kulturella(o.s.v.) "naturlagar" om vi kallar det för det, som skulle skapa, utvecklaavgöra och påverka samhället.
Jag är inte helt förtjust i begreppet "mätbart", men det används på de allra flesta ställen, och det finns ju en enorm hög av krav på att saker ska vara mätbara - men som jag var inne på så är dessa saker mätbara.

Så utifrån det här tänket, så ter det sig som att systemet faktiskt bör vara baserat på människan, människan i sin helhet(vi är ju en enorm koncentration av naturen i sin helhet, som vi på många vis mer eller mindre kan "greppa" - och även se relativt "direkta konskvenser/resultat på/i).

På tal om det med föränderlighet - det är ju människans natur, och det är för många svårt att bestrida - men andra teoretiskt konstruerade system(som förvisso kanske måste vara flexibla och föränderliga de med) kan det vara mycket lättare att skapa teorier utifrån, till varför det ska vara si eller så, och att vissa av dessa si och så, är/kan vara mer eller mindre statiska(och att rättfärdiga statiska system... inte bra gissar jag på?), blir svårare att "vinna" en intellektualiserande "strid" mot.

Håller med om att ju mer detaljerat ett planerande blir, ju viktigare blir det med mer uppmärksamhet.
Tänk på människan, en individ utan mål och plan = inte så bra, men även en individ med otroligt korrekt och struktureradt mål och plan(även kallat "kontrollfreak", hehe) = inte så bra det heller.
Så en viktig del av helheten, samtidigt som den då verkar behöva balanseras.

Detta är ju än sålänge bara tankar - och jag är inte i någon egentlig position av påverkan/inflytabde, men oavsett så nog kan det kännas som intressanta och relevanta funderingar?
:)

Hur hjälper vi människorna på vår jord att ta till sig möjligheten att, ju mer det försöks förbättra ett system genom att anpassa sig till det - ju mer fast sätter vi oss i systemet, ju större grepp får det om oss?

Tankar?

Eddy sa...

Du frågar, Lenny: "Hur hjälper vi människorna på vår jord att ta till sig möjligheten att, ju mer det försöks förbättra ett system genom att anpassa sig till det - ju mer fast sätter vi oss i systemet, ju större grepp får det om oss?"

Det är en ganska bra sammanfattning av mitt övergripande projekt, som går på att se och förstå hur kontexter (som är föränderliga och fasta på samma gång) samspelar med aktörerna som bygger upp kontexterna. Samspel, interaktion och aktörer sammanbundna i föränderliga nätverk, det är så jag ser på världen.

Hållbarhet, långsiktig hållbarhet är vad jag ytterst strävar efter, och det tror jag bara går att uppnå om man inser detta, att varken människa eller samhällen/system är statiska, allt beror på och förändras i relation till allt annat. Balans är därför nyckelordet.

Balans kan bara uppnås genom att aldrig slå sig till ro, varken som människa eller samhälle. Ständig och kontinuerlig modifiering är den enda vägen fram.

Du skriver "detta är ju än så länge bara tankar", och att du inte har någon position att påverka eller utöva inflytande. Men jag tror du underskattar din roll. Jag tror att det är precis genom att göra som du och jag gör här och nu, genom att utbyta tankar och idéer förutsättningslöst, och utan något annat mål än strävan efter ökad förståelse för den värld vi lever i och delar, som samhället växer fram. Ingen kan förändra det på egen hand, men när många vill samma sak då blir det så.

Det är vad jag tror på och det är vad som driver mig att fortsätta skriva och jobba med det jag jobbar.