Curriculum Vitae

Meritförteckning (CV)

Senast uppdaterad 2018-11-26

Utbildning

Skolan var för mig länge ett mysterium och betygen blev därefter. Då var Livsmedelsteknisk linje enkel att komma in på. Så är det inte idag, men det var så då. Mitt snittresultat från Grundskolan på 2.5 räckte. Och där, på en praktisk utbildning, upptäckte jag hur roligt det är att läsa och lära även teori. Tyvärr vad det lite sent och två år gick fruktansvärt snabbt. Jag tog chansen att gå ett tredje år och skaffade mig behörighet att läsa på högskolan. Slutbetyget blev där 3.5. 1983 började jag sedan arbeta som bagare på heltid. Under sju månader under 1985/86 gjorde jag militärtjänst på I21 i Sollefteå. Där fick jag högsta betyg: 10, 9, 9. Det och den nyvaknade studielusten på gymnasiet gjorde att det dåligt självförtroende som grundskolan inympat i mig började växa. Det tog dock ganska många år att ta mig bort från bagerivärlden, som inte gav mig den intellektuella stimulans jag behövde. Jag arbetade heltid i olika bagerier fram till sommaren 1989 då jag sa upp mig och tog ledigt några månader innan jag började på KomVux, som jag lämnade på våren 1991 med ett snittbetyg på 4.0. Inget lysande resultat kanske, men en seger för mig. Och jag ägnade det där två åren åt en massa annat också, vid sidan av att jag jobbade nästan halvtid på bageriet. Jag läste till exempel ikapp mig på all den skönlitteratur som jag inte orkade läsa under bageriåren.

Göteborgs universitet: fil.mag. (Etnologi) 960327

Hösten 1991 började jag läsa på Göteborgs Universitet. Etnologi var huvudämnet genom hela den akademiska grundutbildningen. Jag läste A, B, C & D samt två fristående kurser: Ungdom - identitet - livsstil, samt Kvinnors liv ur kulturvetenskapligt perspektiv (sammanlagt 120p). Vid sidan av Etnologi läste jag: Ekonomisk historia, Religionsvetenskap, Vetenskapsteori, Sociologi och Idé- och lärdomshistoria, vilket resulterade i en Filosofie Magisterexamen. Sammanlagt läste jag 241p, vilket ger ett snitt per termin på 22p. Samtidigt arbetade jag tidvis uppemot halvtid på olika bagerier i Göteborg och det fortsatte jag med under mitt första år som doktorand. Sammanlagt har jag alltså, vid sidan av min gymnasieutbildning gånger två och en akademisk grundutbildning över 10 års praktisk yrkeserfarenhet.

Akademiska examina

Filosofie Doktor i Etnologi

Under våren 1997 påbörjade jag studierna på forskarutbildningsnivå vid Umeå Universitet, där jag disputerade 2003. Arbetet och studierna där kan delas in i två faser. En materialinsamlingsfas, vilket bekostades av och utfördes i samverkan med Volvo Lastvagnar och som resulterade i boken/rapporten, Lastbil som livsstil. När det projektet avslutades blev jag arbetslös för första och hittills enda gången i livet. Jag hankade mig fram på A-kassa och som tim- och projektanställd mellan december 1998 och januari 2000. Då anställdes jag i ett mångfaldsprojekt som bekostades av Rådet för Arbetslivsforskning, och arbetade på avhandlingen på heltid igen fram till och med utgången av 2002. Sista halvåret fram till disputationen försörjde jag mig som Adjunkt och undervisade i Etnologi på Umeå Universitet.

Titel på avhandlingen: Vägval. Lastbilsförare i fjärrtrafik – perspektiv på yrkeskultur och genus.


Disputationsdatum: 2003-06-06, vid Umeå universitet (examen 2003-12-08).

Docent i Etnologi

Efter disputationen började jag arbeta på det som då hette Högskolan Trollhättan/Uddevalla, på Campus Vänersborg och som idag heter Högskolan Väst, Trollhättan. Där har jag arbetat på heltid sedan halvårsskiftet 2003 och fortsatt meritera mig vetenskapligt. 2011 blev jag antagen som oavlönad Docent vid Högskolan Väst.

Akademiska anställningar

Forskningsassistent (Heltid). 1997-03-01 – 1997-04-30 (Finansierad av Volvo
     Lastvagnar).
Forskningsassistent (Heltid). 1997-06-01 – 1998-11-30 (Finansierad av Volvo Lastvagnar).
Timlärare vid Institutionen för Kultur och Medier, Umeå universitet VT och HT 1999.
Forskningsassistent (Heltid). 2000-02-01 – 2000-06-30 (Finansierad av FRN).
Forskningsassistent (Deltid) 2000-10-01 – 2000-12-31 (Finansierad av FRN).
Forskningsassistent (Doktorandanställning) 2001-01-01 – 2002-12-31 (Finansierad av RALF).
Adjunkt (Deltid) 2003-01-01 – 2003-06-30 vid Institutionen för Kultur och Medier, Umeå universitet.
Adjunkt (Heltid) 2003-07-01 – 2003-12-31 vid Institutionen: Arbete, ekonomi och hälsa, avd. Hälsa & Kultur. Högskolan Trollhättan/Uddevalla.
Lektor i kulturvetenskap (Heltid) 2004-01-01 – 2013-12-31 vid Institutionen för Omvårdnad, Hälsa och Kultur, avd. Hälsa och Kultur. Högskolan Väst.
Lektor i kulturvetenskap (Heltid) fr. o. m. 2014-01-01 vid Institutionen för Informatik och It, avd. Företagsekonomi. Högskolan Väst.

Akademiska förtroendeuppdrag
1994/95: Studentrepresentant i Institutionsstyrelsen för Etnologiska institutionen Göteborgs Universitet.
2010 -- 2013 : Lärarrepresentant i högskolestyrelsen för Högskolan Väst.
2013 – En av forskningsledarna för den vitala forskarmiljön LINA, Högskolan Väst.
2015 – En av Högskolan Västs representant i det av Västra Götalandsregionen finansierade Forskningsrådet för Interkulturell dialog.
2015 – 2018 Suppleant i regionala etikprövningsnämnden i Göteborg.
2017 – Ledamot av Ledningsgruppen för utbildningen till Integrationspedagog vid Yrkeshögskolan i Vänersborg.

Referee- och andra bedömningsuppdrag
Ingick (den 15 februari 2008 som en av tre medlemmar) i bedømmelseutvalget (betygsnämnd/opponent) av Sisse Grøns avhandling Sikkerhedskultur og arbejdspraksis hos lastvognschauffører – en fortælling om frihed og tanketorsk. Roskilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter.

Utsedd till ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden som bedömde Signe Bremers avhandling Kroppslinjer – Transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering. (2011-11-11). Etnologi. Göteborgs Universitet.


Utsedd till ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden som bedömde Marie Westerlinds avhandling Knowing at work – A study of professional knowledge in integration work directed to newly arrived immigrants. (2016-09-23). Högskolan Väst, Trollhättan.


Opponent vid slutseminariebehandlingen av Elias Mellanders avhandling i etnologi, Etnologiska kompositioner. Orienteringar i yrkeslivet, vid Göteborgs universitet. (2018-04-09).

Har fungerat som refereegranskare för följande tidskrifter:
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (1 gång)
RIG. Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918 (2 gånger)
NORMA – NORdic Journal for MAsculinity studies, Nordisk tidskrift för maskulinitetsforskning (3 gånger)
NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research (1 gång)
Journal of cooperative education and internship (3 gånger)

Spridning av kunskap och samhällsengagemang
Driver sedan 2011 den dagligen uppdaterade bloggen Flyktlinjer (https://flyktlinjer.blogspot.se) där det till dags dato publicerats ca 3700 bloggposter som nästan alla på ett eller annat sätt handlar om forskning, undervisning, filosofi, lärande, kultur och kulturteori samt förutsättningar för kunskapsutveckling. Bloggen är välbesökt och når ut till många via sociala nätverk där jag är aktiv.

Genom åren har jag engagerats som föreläsare vid ett flertal tillfällen. Nedan finns en förteckning över de 10 mest betydelsefulla/intressanta uppdragen.

  1. Under 2007 gjorde jag en serie föreläsningar runtom i Västsverige, i regi av Folkuniversitetet, där jag talade om min kulturvetenskapliga alkoholforskning.
  2. 2007-10-29 höll jag i en fortbildningsdag för lärarna på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan.
  3. 2007-11-26 talade jag för personalen på Skolverket i Göteborg.
  4. 2010-04-14 Invigningstalade jag i samband med öppningen av konstutställningen In hate we trust, på Folkets hus i Trollhättan.
  5. 2012-10-26 talade jag på en arbetsmarknadskonferens i Luleå, anordnad av Länsstyrelsen i Norrbottens län.
  6. Under 2014 talade jag vid två tillfällen (i Vänersborg och Mölnlycke) om min kulturvetenskapliga alkohol och drogforskning, inbjuden av Länsnykterhetsförbundet.
  7. Under 2015 höll jag en serie föreläsningar om kunskap och kunskapsutveckling, i fortbildningssyfte, för personalen på olika Folkhögskolor i Västsverige.
  8. 2015-10-13 talade jag på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län, på konferensen Maskulinitet i förändring. Maskulinitet och föräldraskap.
  9. 2017-02-16+17 höll jag i två halvdagsseminarier på Borås stad (Innovationsplattform Borås) på temat kunskap och samhällsutveckling. Och under 2018 fick jag äran att återkomma för att fortsätta tala om samma saker.
  10. 2017-04-28 föreläste jag för personalen på Kulturförvaltningen på Göteborg stad om mångfalds- och integrationsarbete.

Vetenskapliga publikationer

Monografier och redaktörskap för Antologier

Nehls, Eddy, 1999. Lastbil som livsstil. En etnologisk yrkeskulturstudie bland lastbilsförare i fjärrtrafik. Umeå: Designhögskolan.

Nehls, Eddy, 2003. Vägval. Lastbilsförare i fjärrtrafik – perspektiv på yrkeskultur och genus. Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige Förlag.

Nehls, Eddy, 2009. Kung Alkohol – och andra drogaktörer. Göteborg: Daidalos.

Lagrosen, Stefan & Lund Snis, Ulrika & Nehls, Eddy (Red.), 2010. Lärande i och för det nya arbetslivet. Lund: Studentlitteratur

Johansson, Kristina & Lassbo, Göran & Nehls, Eddy (Red.), 2013. Inside The New University. Prerequisites for a Contemporary KnowledgeProduction. Oak Park (US), Bussum (NL): Bentham Science Publishers.

Nehls, Eddy, 2016. Samtal om samtal om kultur. Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle. Utgiven på eget förlag, fritt nedladdningsbar via länken.

Nehls, Eddy, 2017. Studier av förändring, i rörelse. Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle. Utgiven på eget förlag, fritt nedladdningsbar via länken.

Nehls, Eddy, 2018. Föränderliga ordningar utan centrum och hierarki. Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle. Utgiven på eget förlag, fritt nedladdningsbar via länken.

Refereegranskade publikationer

Nehls, Eddy, 2001. ”Another kind of freedom. Truckers on masculinity and freedom” I Glimmel, Hans & Juhlin, Oskar (red). The Social Production of Technology. Göteborg: Business Administrative Studies (BAS).

Nehls, Eddy, 2004. ”Det finns ju inget som säger vilket kön som ska köra lastbil”, i Kvinder, køn & forskning. Köpenhamn: (Koordinationen for Könsforskning) Sociologisk Institut. (Nummer 1, 2004 Temanummer: På vej – køn og transport).

Nehls, Eddy, 2008. “Etnologi bortom humanismen.” I Kulturella Perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift. Nr 3–4 (Årgång 17). Umeå: Etnologi/Institutionen för kultur- och mediestudier.

Nehls, Eddy, 2009. ”Alkohol – En aktör att räkna med.” I Socialmedicinsk tidskrift. Häfte 2 (Årgång 86). Stockholm: Socialmedicinska avdelningen.

Nehls, Eddy, 2012. ”Konturer till en nomadologisk kulturanalys.” I Kulturella Perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift. Nr 2 (Årgång 21). Umeå: Etnologi/Institutionen för kultur- och mediestudier.


Bokkapitel, konferensrapporter och andra texter
Nehls, Eddy, 2001. ”Etik och praktik i transportnäringens manliga återvändsgränder” i Lundgren, Britta & Martinsson, Lena (red.) Bestämma Benämna Betvivla. Kulturvetenskapliga perspektiv på kön, sexualitet och politik. Lund: Studentlitteratur.

Nehls, Eddy, 2002. ”Myter om truckers och män på väg”, i Lorenzen, Elisabeth & Grönroos, Maria (red). På nye eventyr – Mandsforskere uden grænser. Artikler fra nordisk konferance om mandsforskning. Oslo: NIKK. (Småskrifter nr. 6:2002).

Nehls, Eddy, 2005. ”Vad är, the business of business? Några kritiska reflektioner kring näringslivets mångfaldsretorik”, i de los Reyes, Paulina & Martinson, Lena. Olikhetens paradigm – Intersektionellaperspektiv på o(jäm)likhetsskapande. Lund: Studentlitteratur.

Nehls, Eddy, 2005. ”Alkoholens roller: i samhället, kulturen och i konstruktionen av identitet. En studie av kulturella aspekter på svensk alkoholpolitik”. Linköping: Linköping Electronic Conference Procedings. (http://www.ep.liu.se/ecp/015/).

Nehls, Eddy, 2006. ”Backelit, banan och brända ekfat. En kulturvetenskaplig analys av talet om vin och av talarna”. I Spiritus. Skriftserie från vin & sprithistoriska museet. Stockholm: Vin & sprithistoriska museet (Årgång 2006).

Nehls, Eddy, 2007. “Cultural Aspects of Alcohol. A Critical Discussion of Swedes Relation to, Use of and Notions of Alcohol (not only) in Rituals”. I The Ritual Year and Ritual Diversity.Proceedings of the Second International Conference of the SIEF Working Group on The Ritual Year. Göteborg: SOFI.

Nehls, Eddy, 2008. ”Sammanhangens betydelse. Tanketrådar utan början eller slut.” I Knuts, Eva Saltzman, Katarina (red.). Nätverksetnologi. (Nummer 21 av, Ljusgården. Meddelanden från Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet.). Göteborg: Etnologiska institutionen.

Nehls, Eddy, 2009. ”Nykter eller drogad? En fråga om sammanhang.” Linköping: Linköping Electronic Conference Procedings. (http://www.ep.liu.se/ecp/040/028/index.html).

Nehls, Eddy, 2009. ”(Drog)filmens abstrakta maskin. Mer än bara bilder. I Sunnemark, Fredrik (red.). Film mellan industri och estetik. Kulturvetenskapliga perspektiv på film och filmproduktion. Trollhättan: Högskolan Väst. (Forskningsrapport 2009:03).

Nehls, Eddy, 2010. ”Tankar föregår handling – En självklar men sällan beaktad aspekt av bruk, riskbruk och missbruk.” I Fahlke, Claudia. Riskbruk – Missbruk – Beroende. Insatser, Forskning & Fortbildning i Västra Götaland 2010. Göteborg: Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor – nätverk i Västra Götaland.

Nehls, Eddy, 2010. ”Epistemologi för ett arbetsintegrerat lärande.” I Lagrosen, Stefan & Nehls, Eddy & Lund Snis, Ulrika (red.). Lärande i och för det nya arbetslivet . Lund: Studentlitteratur.

Nehls, Eddy, 2010, (tillsammans med Lagrosen, Stefan & Lund Snis, Ulrika), 2010. ”Lärande i och för det nya arbetslivet – Vad är det?” I Lagrosen, Stefan & Nehls, Eddy & Lund Snis, Ulrika (red.). Lärande i och för det nya arbetslivet . Lund: Studentlitteratur.

Nehls, Eddy, 2010, (tillsammans med Lagrosen, Stefan & Lund Snis, Ulrika), 2010. ” Lärande i och för det nya arbetslivet – en syntes.” I Lagrosen, Stefan & Nehls, Eddy & Lund Snis, Ulrika (red.). Lärande i och för det nya arbetslivet . Lund: Studentlitteratur.

Nehls, Eddy, 2011. “How to grasp learning, in between”. WACE (17th World Conference) Historic Challenges. Global Solutions. Conference proceedings: (http://www.waceinc.org/philly2011/proceedings.html)

Nehls, Eddy, 2013. ”Epilogue: Beyond the New University.” I Johansson, Kristina & Lassbo, Göran Nehls, Eddy (Red.). Inside The New University. Prerequisites for a Contemporary Knowledge Production. Oak Park (US), Bussum (NL): Bentham Science Publishers

Nehls, Eddy & Bussey, Marcus. 2013. “Let’s have a conversation about the new university.” I Johansson, Kristina & Lassbo, Göran & Nehls, Eddy (Red.). Inside The New University. Prerequisites for a Contemporary Knowledge Production. Oak Park (US), Bussum (NL): Bentham Science Publishers

Nehls, Eddy, 2014. "Becoming an Innovative Tourism Destination. Theoretical Concepts for Sustainable Growth in the Tourism Industry". I: Iréne Bernhard (ed.) 17th Uddevalla Symposium 2014: Geography of Growth, The Frequency, Nature and Consequences of Entrepreneurship and Innovation in Regions of Varying Density. (Revised papers presented at the 17th Uddevalla Symposium 12–14 June, 2014, Uddevalla, Sweden). Trollhättan: University West, Sweden, Reports 2014:2 pp. 609-625.

Nehls, Eddy, 2015. “Best Practice in Destination Development is Always a Different Practice”, pp. 467-477. Uddevalla Symposium 2015: Regional Development in an International Context. Regional, National, Cross Border and International Factors for Growth and Development. Ed. Irene Bernhard. Revised papers presented at the 18th Uddevalla Symposium 11–13 June, 2015, Sønderborg, Denmark. Report 2015:2, University West, Trollhättan, Sweden.

Nehls, Eddy, 2017. ”A Conversation about Work Integrated Learning as a Way to Manage Complexity and Promote Sustainability”, pp XXX-XXX 20th Anniversary Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies. Ed. Irene Bernhard. Revised papers presented at the 20th Anniversary Uddevalla Symposium, 15-17 juni 2017, University West, Sweden. Report 2017:XX, University West.

Nehls, Eddy, 2018. "Ett slags manifest för en mer kritiskt reflekterande forskning (om kultur)". Lerum: Puer Aeternus.

Nehls, Eddy, 2018. ”Vägar mot en mer samtalande interkulturell dialog”, i Nejadmehr, Rasoul (Red.). Interkulturell dialog. Teori och praktik. Göteborg: NordienT förlag.

Nehls, Eddy, 2018. ”Ett sätt att utbilda för interkulturell dialog”, i Nejadmehr, Rasoul (Red.). Interkulturell dialog. Teori och praktik. Göteborg: NordienT förlag.

Recensioner

I nummer 4: 1997 av tidskriften: RIG. Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918 recenserades Nordiska museets årsskrift (Fataburen) 1997: Drömmen om bilen.

I nummer 1: 2000 av tidskriften Feministiskt perspektiv recenserades boken Familj och Kön. Lundgren, Britta m.fl. (Red.) Lund: Studentlitteratur.

I nummer 2: 2001 av tidskriften: RIG. Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918 recenserades boken Hot rod-byggare och andra bilentusiaster. Rosengren, Annette. Stockholm: Carlssons bokförlag.

I nummer 1-2: 2004 av tidskriften KVT (Kvinnovetenskaplig tidskrift) recenserades boken: Ordnande praktiker. En studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer. Andersson, Susanne. Stockholm: Pedagogiska institutionen.

I nummer 3: 2004 av tidskriften: RIG. Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918 recenserades boken: Män och manligheter från vikingar till Kalle Anka. Welinder, Stig (Red.). Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

I nummer 3: 2005 av tidskriften: RIG. Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918 recenserades boken: I hans hus. Svensk manlighet i historisk belysning. Marklund, Andreas. Umeå: Boréa

I nummer 3: 2008 av tidskriften: RIG. Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918 recenserades boken: . Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840–1940. Lorentzen, Jörgen och Ekenstam, Claes (Red.). Hedemora: Gidlunds bokförlag.

I nummer 4: 2008 av tidskriften: RIG. Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918 recenserades boken: Krisbiografier. Utfattiga och mindre fattiga förr. Drugge, Ulf. Malmö: Bokbox förlag. Ulf

I Vol. 39, 2009 av Ethnologica Scandinavica recenserades boken: Smeden & Skaberværket. Tanker om tilværelsen i en vestjysk fabriksby. Christiansen, Palle Ove. Köpenhamn: Reitzels Forlag.

I Vol. 39, 2009 av Ethnologica Scandinavica recenserades boken: Män i rörelse – Jämställdhet, förändring och social innovation i Norden. Gullvåg Holter, Øystein, (Red.). Hedemora & Möklinta: Gidlunds förlag.

I Vol. 39, 2009 av Ethnologica Scandinavica recenserades boken: Sikkerhetskultur og arbejdsprakis hos lastvognschaufförer – en fortelling om frihed og tanketorsk. Grøn, Sisse. Roskilde: Det Nationale Forskningsinstitut for Miljø, Samfund og Rumslig Forandring.

I Vol. 39, 2009 av Ethnologica Scandinavica recenserades boken: Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840–1940. Lorensen, Jørgen & Ekenstam, Claes (red.). Hedemora: Gidlunds förlag.

I nummer 4: 2011 av tidskriften: RIG. Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918 recenserades boken: Organisering. Strannegård, Lars & Eriksson-Zetterquist, Ulla. Malmö: Liber.

I nummer 2: 2013 av tidskriften: RIG. Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918 recenserades boken:
Nyktra kvinnor: Folkbildare, företagare och politiska aktörer: Vita Bandet 1890-1930. Bengtsson, Åsa. Makadam förlag, Göteborg/Stockholm.

I nummer 4: 2013 av tidskriften: RIG. Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918 recenserades boken: Vårdmöten. Fioretes, Ingrid & Hansson, Kristoffer & Nilsson, Gabriella. Lund: Studentlitteratur.

I Volym 50: 2013, nr 3-4 av tidskriften Sociologisk forskning (s 349-351) recenserades boken: Perspektiv på turism och resande. Syssner, Josefina (red.), 2011. Lund: Studentlitteratur.


I nummer 4: 2014 av tidskriften: RIG. Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918 recenserades boken: The Atomized Body. The cultural life of stem cells, genes and neurons. Liljefors, Max & Lundin, Susanne & Wiszmeg, Andréa (ed.). Lund: Nordic Academic Press.

I nummer 4: 2014 av tidskriften: RIG. Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918 recenserades boken: Organ till salu. Lundin, Susanne. Stockholm: Natur & Kultur.


I nummer 3: 2017 av tidskriften: RIG. Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918recenserades boken: Sensitive Objects. Affect and Material Culture.Jonas Frykman & Maja Povrzanovic Frykman (red.)
Lund: Nordic Academic Press.

Deltagande på konferenser m.m.

Nordiska sommaruniversitetets sommarsession: 27/07-03/08 1996. I Arendal, Norge.
  Eget bidrag: Ulf Lundell och nordisk maskulinitet.

Nordiska workshopen: Att leva med tingen. Mikroorienterade studier av tekniska praktiker. Arr. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier vid Göteborgs universitet. I Göteborg 15-16/10 1998.
  Eget bidrag: Lastbilar och frihetens symboliska betydelse i konstruktionen av en maskulin yrkesidentitet.

Internationella workshopen: Mobilizing Forces: Social and Cultural Aspects of Automobility. Arr. Forskargruppen: MACS (Man the Automobile, Culture and Society). I Göteborg 5-6/05 2000.
  Opponent på: Varanen, Heli; Finnish Blue-Collar Boys at Leisure: an ethnography on drinking, driving and passing time in cars in some southern Finnish cities.

Fjärde nordiska konferensen om språk och kön. Arr. Institutionen för svenska språk, Göteborgs universitet. I Göteborg 6-7/10 2000.
  Eget bidrag: You are what you drive. Trucks as representations of masculinity.

Andra nationella genuskonferensen: Svensk genusforskning i världen. Arr. Nationella sekretariatet för genusforskning. I Örebro 30/11-1/12 2000.
  Eget bidrag: Lastbil, glesbygd och manliga möten.

Nefa-arrangemang på institutionen för etnologi vid Uppsala universitet: En temadag om kön och makt. 2001-05-04.
  Eget bidrag: Om transportnäringens maskulina paradoxer.

Nordiska mansforskningskonferensen: Tintin på nye eventyr – Mandsforskere uden grænser. Arr: nordisk institutt for kvinne- og kjønsforskning (NIKK). I Hillerød Danmark 26-27/10 2001.
  Eget bidrag: Myter om truckers och män på väg.

Arbetslivskonferensen: Yrkens gränser och gestaltning. Arr: Arbetets museum. I Norrköping 16-17/10 2002.
  Eget bidrag: Med diesel i tanken och blicken på vägen.

VTI-dagarna: Transportforum Linköping. 8-9/01 2003.
  Eget bidrag: Med blicken på vägen och diesel i tanken – en etnologisk studie av yrkeschaufförer.

Arbetslivskonferensen: Yrken, makt och gestaltning. Arr: Arbetets museum. I Norrköping 22-23/10 2003.
  Eget bidrag: Iscensättningar av kön i vägens manliga rum.

Forskarkonferensen: Genus och alternativa offentligheter. Arr: Genus och offentlighet i förändring (Forskningsprogram vid humanistiska fakulteten). Umeå universitet. 27-28/10 2003.
  Eget bidrag: Vägen som manligt rum.

Nationell forskarkonferens för kulturstudier. I Norrköping (Acsis) 13-15/06 2005.
  Eget bidrag: Alkoholens roller: i samhället, kulturen och i konstruktionen av identitet. En studie av kulturella aspekter på svensk alkoholpolitik.

The Ritual Year and Ritual Diversity. Second international Conference of The SIEF Working Group on The Ritual Year. Göteborg, 7-12/06 2006.
  Eget bidrag: Cultural aspects of alcohol. A critical discussion of Swedes relation to, use of and notions of alcohol (not only) in rituals.

INTER: A European Cultural Studies Conference in Sweden. I Norrköping (Acsis) 11-13/06 2007.
  Eget bidrag: An A.N.T perspective on alcohol (and other actors).

Kulturvetenskapens nytta. I Norrköping: 26-27/11 2008.
  Eget bidrag: Arbetsmarknaden och högskolan; två nödvändiga delar av samma region.

Kultur~Natur. Konferens för kulturstudier i Sverige 2009. I Norrköping (Acsis) 15-17/06 2009.
  Eget bidrag: What is sobriety?

VILÄR 2009. Verksamhetsintegrerat lärande. I Trollhättan 10-11/12, 2009.
  Eget bidrag: Kunskapsteoretiska reflektioner kring ett arbetsintegrerat lärande.

VILÄR 2010. Verksamhetsintegrerat lärande. I Kristianstad 10-11/12. 2010.
  Eget bidrag: Kunskapsteoretiska reflektioner kring ett arbetsintegrerat lärande.

WACE (17th World Conference) Historic Challenges. Global Solutions. Philadelphia 14-17 jun. 2011.
  Eget bidrag: “How to grasp learning, in between”

VILÄR 2011. Verksamhetsintegrerat lärande. I Skövde 10-11/12, 2011.
  Eget bidrag: Kunskapsteoretiska reflektioner kring ett arbetsintegrerat lärande.

NU2012. Gränslöst lärande. I Göteborg 17-19/10, 2012.
  Eget bidrag: Mot bättre vetande.

VILÄR 2012. Verksamhetsintegrerat lärande. I Stockholm 29-30/11, 2012.
  Eget bidrag: Akademisk kunskapssyn, och arbetslivskultur. Hinder eller möjlighet för AIL?

I rörelse/On the move. ACSIS conference 11-13/06, 2013.
  Inbjuden Key Note: Conversation, as a Concept for Managing Critical Thinking.

The 22nd Nordic Symposion in Tourism and Hospitality Research. I Bodö & Lofoten 24-27/09, 2013.
  Eget bidrag: Becoming a sustainable tourism destination. Theoretical concepts to work with and things to consider.

VILÄR 2013. Verksamhetsintegrerat lärande. I Uddevalla 16-17/12, 2013.
  Eget bidrag: Becoming a sustainable tourism destination - WIL in practice


17th Uddevalla Symposium 2014: Geography of Growth, The Frequency, Nature and Consequences of Entrepreneurship and Innovation in Regions of Varying Density. I Uddevalla 12–14 Juni, 2014.
  Eget bidrag: Becoming an Innovative Tourism Destination, Theoretical Concepts for Sustainable Growth in the Tourism Industry.

The 23rd Nordic Symposion on Tourism and Hospitality Research: The Values of Tourism. I Köpenhamn 2-3/09, 2014.
 Eget bidrag: Becoming a creative destination: Theories for promoting and make use of innovation.

NU2014. Lärande kulturer. I Umeå 8-11/10, 2014.
  Eget bidrag: Ett samtal om en mer bildad och samtalande akademisk kultur.


VILÄR 2016. Verksamhetsintegrerat lärande. I Vänersborg 8-9/12, 2016.
  Eget bidrag: Det lärda samtalet och dess fiender.

18th Uddevalla Symposium 2015 11–13 Juni. Regional Development in an International Context. Regional, National, Cross Border and International Factors for Growth and Development. Sønderborg, Denmark.
  Eget bidrag: Best Practice in Destination Development is Always a Different Practice

20thAnniversery Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies15-17 juni 2017, University West, Swden.
  Eget bidrag:  A Conversation about Work Integrated Learning as a Way to Manage Complexity and Promote Sustainability.

Den 6:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningarHållbar ingenjörsutbildning – kvalitet och långsiktighetGöteborg: 22-23 november 2017, Chalmers tekniska högskola
     Eget bidrag:Utveckling av interdisciplinär kurs i hållbar utveckling(Tillsammans med Håkan Jensen och Ulf Ernstson).

34thNordic Ethnology and Folklore Conference: Uppsala (12-15 juni 2018).
     Eget bidrag: Complex or complicated, conversation or debate? It matters how one thinks.
     En av tre ledare för sessionen: The Humanities as Field of Culture

____________________________________________________________
Pedagogiska meriter
Högskolepedagogisk introduktionskurs, (14 poäng). Examen 2007-06-20.

Handledarutbildning, (14hp). Examen 2009-04-20.

Examination och lärande, (3hp). Examen 2010-06-11.

Arbetat som högskolelärare på halvfart sedan 2003-01-01 och på heltid sedan 2003-07-01.

Handlett uppsatser på (B-C-och D-nivå) kontinuerligt sedan 2000.

Genom åren har jag:
1.  undervisat på grund och avancerad nivå, omfattande minst halvtid sedan VT 2003 med mellan 400 och 600 klocktimmar per termin, beroende på hur mycket forskningstid och administration jag haft. Sammantaget har jag således undervisningserfarenhet omfattande ca 6500 klocktimmar. Jag har framförallt undervisat för studenter i Kulturvetenskap, Etnologi och Hälsopromotion, men även för Sjuksköterskestudenter (På Högskolan Väst, Umeå Universitet, Göteborgs Universitet och även Högskolan i Halmstad).

2.  handlett (och examinerat) ca 35 B-uppsatser, ca 20 C-uppsatser, ca 3 Magisteruppsatser (På Umeå Universitet och på Högskolan Väst). Framförallt har jag handlett och examinerat studenter i Kulturvetenskap, Etnologi och Hälsopromotion, Utbildningsvetenskap, psykologi och Företagsekonomi, men jag har också handlett en Magisteruppsats i Omvårdnad.

Kursansvar har jag haft för:
1.  A-kursen i Kulturvetenskap (30 hp), på HV mellan åren 2004 och 2008.
2.  B-kursen i Kulturvetenskap (30 hp), på HV från och med VT 2010.
3.  Projektkurs. Arbetsintegrerat lärande (15 hp), på HV sedan 2004.
4.  Projektledning- och Utvärdering (15hp), på HV sedan 2010.
5.  Kompetensutveckling i arbetslivet (15 hp), på HV. Våren 2009.

Följande kurser har jag varit med i utvecklingsarbetet av:
1.  Kulturvetenskap A. (30 hp)
2.  Kulturvetenskap B. (30 hp)
3.  Projektkurs. Arbetsintegrerat lärande. (15 hp)
4.  Projektledning- och Utvärdering (15hp), på HV 2010 - 2013.