tisdag 4 oktober 2016

Mikropolitik och segmenteringar 20

En abstrakt maskin är resultatet av delar i samverkan, och det är samverkan och resultat som är nyckelorden här. Helhetens effekt, utfallet av allt och allas interaktion. En helt vanlig maskin kan man styra och både plocka isär och sätta ihop. Den går att kontrollera. Fast det är undantaget. Livet och verkligheten består och påverkas av långt fler abstrakta maskiner än vanliga maskiner. De olika maskinerna går in i och ut ur varandra, samverkar och motverkar. Båda ingår i ömsesidiga processer av tillblivelse, tillsammans med människorna och materien.
In view of this, it would be better to talk about simultaneous states of the abstract Machine.
Segmenteringarna delar upp och styr, öppnar och stänger olika vägar och möjligheter. Helheten befinner sig i rörelse och förändras dynamiskt och icke-linjärt. Det är viktigt att påpeka det, att samhället inte går att kontrollera. Idag när kravet på effektivitet och lönsamhet växer sig starkt reses allt oftare krav på ansvar, och den som lyckas befinna sig i toppen av hierarkin i tider av ekonomisk uppgång kan räkna med att bli belönad. Fast det är abstrakta maskiner som styr, helt i enlighet med sina egna, inneboende, icke-linjära logiker. Samhället och dess organisationer påverkar varandra, men kan inte kontrolleras. Det är en fåfäng mänsklig dröm att det skulle gå att styra och reglera en organisation. Det är abstrakta maskiner som styr och reglerar, ingen enskild. Agensen som driver på och förändrar tillblivelsens utfall uppstår mellan delarna, på insidan och förändringens inneboende logik är unik för respektive maskin. Kanske är det därför det är så lätt att tänka i termer av nationalkaraktärer? Fransmän är si och tyskar är så, och båda är helt olika oss svenskar. Det är så det ser ut, men skillnaden växer fram mellan delarna som avgränsats mot omvärlden av just de segmenteringar som kännetecknar just den helheten. Och det är inte så att en stat representeras en segmentering för det handlar även där om samproduktion av effekter. Olika abstrakta maskiner samverkar på olika sätt.
There is on the one hand an abstract machine of overcoding: it defines a rigid segmentarity, a macrosegmentarity, because it produces or rather reproduces segments, opposing them two by two, making all the centers resonate, and laying out a divisible, homogeneous space striated in all directions.
Eftersom ingenting är, eftersom allt blir till i mellanrummen som skiljer delarna i den abstrakta maskinen åt, är det överkodningar av överkodningar som iakttas när kultur studeras. Ett slags påtvingad ordning som i sin mest grundläggande form utgörs av binära motsatser. Av eller på, bra eller dåligt, inne eller ute. Ordningen döljer den abstrakta maskinen, men den finns där och kan när som helst bryta upp den tillsynes rigida organiseringen. Ordningen är rigid, men även rigiditeten är ordnad. 
This kind of abstract machine is linked to the State apparatus. We do not, however, equate it with the State apparatus itself. The abstract machine may be defined, for example, more geometrico, or under other conditions by an "axiomatic"; but the State apparatus is neither geometry nor axiomatics: it is only the assemblage of reterritorialization effectuating the overcoding machine within given limits and under given conditions.
Statsapparaten och den abstrakta apparaten hänger ihop och utgör aspekter av varandra, även om den abstrakta maskinen är överordnad. Statsapparaten är en överkodning, ett slags anordning bestående av reterritorialiserade segmenteringar. Försöker förtvivlat förstå. Det går sådär, och jag är absolut inte säker. Tänker dock att det inte går så mycket. Deleuze och Guattari skriver inte texter som ska plockas isär, utan texter som ska användas, och här handlar det om hur ordning uppstår ur slumpens verkan i mellanrummen. Texten ovan är inte en förklaring, utan ett försök att provocera läsaren att utmana sin egen tankeförmåga. Den enda mening texten har är den mening läsaren lägger i den och vad texten gör, vilka effekter läsarens aktiva reception av texten resulterar i. Läsning och analys är också ett slags abstrakt maskin, och varje gång man läser en text ser man den på nya sätt. Ett slags överkodning, vars utfall bestäms av vilka förhållanden och begränsningar som råder just där, just då. Inga ordningar är eviga, allt förändras och påverkar vartannat i samma ömsesidiga process av tillblivelse.
The most we can say is that the State apparatus tends increasingly to identify with the abstract machine it effectuates. This is where the notion of the totalitarian State becomes meaningful: a State becomes totalitarian when, instead of effectuating, within its own limits, the worldwide overcoding machine, it identifies with it, creating the conditions for "autarky," producing a reterritorialization by "closed vessel," in the artifice of the void (this is never an ideological operation, but rather an economic and political one).
Statsapparaten följer efter, den styr inte tillblivelseprocessen. Det är den absolut viktigaste lärdomen man kan dra av denna passage. Statsapparaten identifierar sig med den abstrakta maskin som effektuerar utfallet som går att iaktta, just där, just då, inom just dessa gränser. Gränsen mellan ledare och ledd är hårfin, men makten kommer alltid underifrån och växer fram mellan. Ordning är inte frånvaron av kaos, utan bara en av alla de former som oordningen kan anta. Det handlar om segmenteringar inom ett kontinuum. Totalitära stater är inte ett resultat av politiska beslut, inte en order som utförs. Totalitarismen uppstår istället när staten identifierar sig med rådande förhållanden och söker liera sig med ordningen som växer fram mellan och underifrån.

Vet inte om jag lyckats bringa ordning och skapa någon mening som fungerar, men jag lärde mig i alla fall massor av att jobba mig igenom denna passage. Tankarna cirkulerar kring delar av Alliansen som anpassar sin politik efter rådande strömningar, som allt tydligare lierar sig med SD för att hämta kraft och få makt ur deras väljarbas. Det är en livsfarlig lek med elden, för processen går inte att kontrollera. Den lever sitt eget liv och följer sin egen, inneboende logik.

Inga kommentarer: