måndag 13 maj 2019

Utbildning om och på vetenskaplig grund (kommentarer till företagsekonomiska tentor om vetenskapsteori)


Att kommentera tentor är svårt och genom åren har jag experimenterat med olika varianter. Jag har inte hittat något optimalt sätt att göra det på och jag tror heller inte att det finns något sådant. Allt och alla förändras, både kunskapen, den akademiska kulturen samt studenterna och lärarna. Undervisning ser jag som ett slags samtal, inte som något slags envägskommunikation. När jag skriver kommentarer till tentor och inlämningar vill jag att texterna ska vara allmängiltiga och framåtriktade. Jag tror inte att specifika råd till enskilda studenters svar leder till utveckling av AKADEMISKA kunskaper och kompetenser. För att lyckas på högskolan måste man som student kunna förstå och ta till sig allmänt hållna synpunkter och utveckla personliga strategier för sitt egna lärande, annars blir högskolan bara en förlängning av gymnasiet.

Resten av denna dag ska jag ägna åt att jobba vidare på mitt läroboksmanus, som delvis handlar om just detta. Tiden är knapp och jag känner mig lite stressad. Därför delar jag med mig av synpunkterna jag lämnade på tentan om vetenskapsteori som studenterna som läser företagsekonomi gjorde för några år sedan. Jag delar texten med förhoppningen om att min bedömning och tankarna om skrivande och kunskap ska kunna fungera som hjälp för andra, att utveckla sitt tänkande och skrivande. Tankarna bör även ge en bild av vilka problem som dagens studenter brottas med, vilket är något vi alla borde tala mer om, oftare; för kunskapens skull.

Kommentarer och tips riktade till alla, om Vetenskapsteori i synnerhet och inlämningsuppgifter i allmänhet.

När jag bedömt era inlämningar har jag tagit hänsyn till förutsättningarna och var ni befinner er i utbildningen. Ingen kan kräva att man efter bara några veckor in i sin utbildning ska kunna redogöra ingående för vad som kännetecknar vetenskap i allmänhet och företagsekonomi i synnerhet. Alla som förhållit sig till frågan och som relaterar tankarna till innehållet i boken Vetenskapsteori för nybörjare har fått godkänt.

Ni har fått kommentarer till era respektive inlämningar där jag försökt förklara var ni ligger och vad ni behöver tänka på. Kommentarerna nedan är allmänt hållna, och viktiga för alla att läsa. Framöver kommer kraven att öka och prövotiden kan nu sägas vara över. Jag blandar tankar, tips och råd. Läs noga och försök bilda dig en egen uppfattning om vad just du behöver arbeta särskilt med för att utvecklas.

Språket: Det märks tydligt att väldigt många inte har läst igenom texten och granskat vad som faktiskt står där innan ni laddat upp den. Det finns lite för många språkliga problem för att det ska kunna sägas fungera, dels framöver i kommande inlämningar, dels ute i arbetslivet. Meningsbyggnad, styckeindelning och syftningar behöver ses över, men även strukturen i upplägget, logiken i texten och den röda tråden. För att det ska fungera måste man först tänka igenom vad man vill säga; sedan skriva ner detta; och därefter läsa igenom texten för att förvissa sig om att den fungerar, både rent språkligt men också  avseende på kunskapen som förmedlas.

Jag hittar väldigt många påståenden i era texter som inte stämmer eller som bygger på missuppfattningar. Det håller inte, men jag har valt att se mellan fingrarna på det denna gång, om helheten fungerar. Fast på högskolan kan och får man inte slarva med någonting. Skriv bara sådant som ni vet är riktigt och sådant som ni själva förstår och kan förklara med egna ord. Dubbelkolla om du är osäker. Upprepa inte vad som står i boken. Det märks tydlig om man skriver om något man inte riktigt har koll på och få inlämningar skulle klara av att granskas vetenskapligt.

Torsten heter Thurén i efternamn, och INGET annat! Och när man refererar är det EFTERNAMNET som ska användas, inte förnamnet. Det finns manualer för hur man refererar på Bibliotekets hemsida och i anvisningarna som ligger på kursens sida på nätet. Hitta inte på egna sätt! Tänk också på varför ni refererar. Det är inte korrekt att påstå vad som helst och sedan ”friskriva” sig genom att sätta in ett efternamn och årtal inom parentes. Det blir inte sant för att det står i en bok! Alla påståenden i er text måste vara korrekta och det är ni som författare av texten ni lämnar in som står bakom ALLT som sägs i texten. Tänk också på att en föreläsning aldrig kan vara en referens, för det man hänvisar till ska kunna räknas som en referens måste den gå att kontrollera.

En hel del av det jag kommenterat ovan handlar om grundläggande vetenskapliga regler, och dessa omfattas man av som student på högskolan också. Studierna bygger på vetenskaplig grund och det måste ni förhålla er till från och med nu. Påstå inget som ni inte vet är korrekt. Chansa inte, och skriv bara om sådant ni kan förklara med egna ord. Självständighet och kritiskt tänkande är basen i all vetenskap.

Tänk på att Företagsekonomi är en vetenskap, och det är vetenskapsteori också. Många försöker förklara vad vetenskapsteori är, men uppgiften var att skriva om företagsekonomi (som är en vetenskap, inte bara en utbildning på högskolan eller ett yrke). Inom alla vetenskaper undersöker man saker och ting, och man söker så säker och användbar kunskap som möjligt om olika saker. Målet är sanning och säkra svar som fungerar, men det är svårt att leva upp till idealet. Det är därför det är så viktigt att läsa alla texter kritiskt, det vill säga inte ta allt som sägs för sant. Var även uppmärksam på skillnader i svaren du finner i olika texter. Företagsekonomiska forskare forskar om allt som tagits upp i boken Hur moderna organisationer fungerar, inte bara om redovisning (som en del skriver i sina texter). Det är också viktigt att skilja på forskning och på vardagen ute i arbetslivet och företagen/organisationerna. Forskare forskar och ställs inför vetenskapliga problem medan man ute i arbetslivet har att ta ställning till vilka kunskaper man ska använda och vilka påståenden man ska lita på för att förvalta uppdragen man ansvarar för, på bästa sätt.

Positivism och hermeneutik är två olika grupper av vetenskapliga metoder. Det missar många. Det är inte två distinkta metoder, och inte heller motsatser. Det finns både kvalitativa och kvantitativa sätt att bedriva såväl hermeneutik som positivism. Tänk inte att det är två lag och att forskare ansluter sig till antingen det ena eller andra: Det är två sätt att arbeta vetenskapligt och vilket man väljer beror på vad man vill veta. Det är jätteviktigt. Båda sätten är lika vanliga inom företagsekonomisk forskning och de är också lika vetenskapliga. Regeln är så säker kunskap som möjligt, men det går inte att nå säker kunskap om allt, därför finns både positivism och hermeneutik. Forskare väljer mellan olika metoder, inte mellan positivism eller hermeneutik som är vetenskapsteoretiska termer.

Många nöjer sig med att upprepa vad Thurén skriver och förklarar med bara några ord vad som kännetecknar positivism respektive hermeneutik. Vad betyder det ni läser och det ni skriver: Fundera på det. Vad betyder det för dig, för ert kommande arbetsliv, för olika organisationer och för samhället? Genom att förklara vad du kan, inte vad som står i boken, fördjupas kunskapen och det behövs för att kunna praktisera den längre fram i utbildningen. Därför är detta viktigt. Berätta inte vad ni läst eller vad som står i boken. Det är era kunskaper som bedöms, inte innehållet i böckerna. Ni måste kunna visa vad ni kan, och det är därför det är så viktigt att språket fungerar och innehållet i texten presenteras på ett sätt som gör att läsaren förstår vad ni vill säga.

Jag tycker/jag tror är skrivningar som många använder, men om ni nöjer er med att bara tycka och tro hör det inte hemma i en inlämningsuppgift på högskolan. Tyck och tro gärna, men visa varför ni tror och tycker och argumentera för rimligheten i alla påståenden. Det måste gå att följa med i era tankar, och ni ansvarar för allt som ni skriver.

Många inleder med att skriva att vetenskap är svårt att företagsekonomi är brett och/eller komplext: Men vad BETYDER det? Förklara vad ni menar, och resonera kring möjliga konsekvenser samt argumentera för era åsikter och påståenden; visa läsaren hur du tänker och varför du anser att det är rimliga att tänka just så. Rada inte bara upp påståenden. Ta ansvar för texten och innehållet, det är din text och du måste stå bakom allt som står i den.

Tänk på detta och jobba med språket och skrivandet; läs igenom texten noga (helst från en papperskopia och gärna högt) och gör ändringar innan ni lämnar in den, så kan jag lova att ni kommer att bli förvånade över hur fort ni lär och utvecklas och hur lätt det går att lära sig även svåra saker.

Stort lycka till med allt framöver!

Eddy
-->

Inga kommentarer: