måndag 29 augusti 2011

Aktörer, roller och konsekvenser

Detta att hålla isär olika roller framstår som ett slags knäckfråga för byggandet av ett långsiktigt hållbart samhälle. Lätt att säga, men svårt att genomföra. Fast otroligt viktigt ändå att försöka! Och ett verktyg att tänka med hjälp av skulle kunna vara följande mycket enkla definition av en aktör, hämtad från Bruno Latour: En aktör är varje element som ”skapar utrymme runt sig själv, gör andra element beroende av sig själv och översätter deras vilja till ett språk som är dess eget.” Kort sagt, en aktör är allt som kan få något att hända, allt som kan göra skillnad.

Och här menas verkligen allt. Diskussioner som handlar om hur begreppet ska definieras närmare ser jag som ovidkommande. För att komma någon vart är det av yttersta vikt att inte fastna i petitesser som ändå spelar liten roll i det stora hela. Aktör är med andra ord allt som kan göra skillnad, från minsta elektron, upp till de största multinationella företagen eller överstatliga organisationerna, och allt däremellan. Allt som fungerar i världen som en enhet och som kan göra skillnad går att betrakta som aktörer. Aktörskap är något man går in i och ut ur, och det finns bara när det gör något, det är situationellt.

Det är viktigt att göra det, att tänka på och identifiera aktörer i vardagen och i samhället, och kanske än viktigare att uppmärksamma aktörernas storlek. Gör man detta ser man att tillvaron svämmar över av exempel där aktörer av olika storlek ställs mot varandra. Man ser också att storleken mellan aktörerna allt som oftast ignoreras, med olyckliga konsekvenser som följd. Tänker till exempel på enskilda fildelare som ställs mot multinationella musikbolag, och som antas vara likvärdiga kontrahenter i konflikten. En fildelare, mot ett företag. Det säger sig självt vem som kommer att vinna, om man ställer upp problemet på det sättet. Nu har jag tyvärr ingen lösning på just det problemet, men att kunna identifiera ett problem är som jag ser det första steget på vägen mot en långsiktigt hållbar lösning.

Tänker man på ett företag som en aktör. Som en aktör. Då blir det lättare att analysera och förhålla sig till dess agerande. Och gör man det ser man ofta att stora företag agerar som psykopater med en fullkomligt förvrängd självbild. Ett företag uppbyggt av tillräckligt många lojala aktörer kan mobilisera enorma resurser och följaktligen driva igenom önskemål, som om de förts fram av en mänsklig aktör skulle rendera honom eller henne många år i vård, på en sluten anstalt. Jag vill eller kan inte just nu peka ut något företag, och det är heller inte mitt syfte här. Men tänk själv, exemplen är många. Är det så här vi vill ha det? Och vill just jag vara en del av och medskyldig till ett sådant beteende? Om inte. Hur göra då? Ett sätt är som sagt att tänka i termer av roller. Vilka roller går jag in i och ut ur under en dag? Fundera. Var och när företräder du dig själv, och var och när ikläder du dig rollen som aktör för någon annan. Viktiga frågor!

Överfört till vetenskap blir detta med roller än viktigare. När något hävdas måste man noga fundera kring vem det är som talar. Är det en kunnig individ som faktiskt har förstahandskunskap om ämnet, eller är det en innehavare av en titel som uttalar sig om något som går utanför hans eller hennes kompetensområde? Hur kan man veta? Vem har bekostat forskningen? Vem och vilka intressen gynnas av att vi tar till oss just denna sanning? Enda sättet är hitta en långsiktigt hållbar lösning på problemen är att aldrig ta ett svar för givet. Enda vägen att gå är att alltid, åtminstone kräva att få argumenten som leder fram till just den anföra slutsatsen, alternativt granska det empiriska underlaget. Det är det viktiga, empirin och argumenten. Aldrig titeln!

Som enskild aktör kan det vara nyttigt att tänka på vilka åsikter man gör till sina, och varför samt varifrån de är hämtade. Kommer de från den organisation som föder en, då bör man vara extra försiktig. Man riskerar annars att göra sig själv till aktör för något som man kanske inte tror på egentligen, eller vill ställa upp på.

Tillsammans kan vi hjälpa varandra att bevaka var som är vad. Tillsammans kan vi identifiera vilka aktörer som reglerar våra liv. Tillsammans, det är nyckelordet. Många som går samman är starkare än en och representerar en kraft som skulle kunna förändra samhället till det bättre (utan att definiera ordet bättre, vilket bara kan fyllas med mening i ett slags kollektiv förhandling). Det enda som krävs är en vilja att se, och tålamod. Varken mer eller mindre.

Inga kommentarer: