tisdag 16 augusti 2011

Skiss till (början på) en definition av kultur

Kultur är vad som upptar mina tankar just nu. Hur ska det (vad det nu är) definieras? Lägg märke till här att jag aktar mig noga för att tala om "det" i några som helst bestämda termer. Kulturbegreppet till exempel, detta att utgå från att det går att tala om vad det nu är, i termer av ett begrepp, är problematiskt. Kultur, menar jag är något som måste förbli öppet. Något som måste förstås och studeras utan att låsas fast.

En annan viktig fråga är, till vad ska kunskapen användas? Detta är viktiga frågor, för såväl enskilda medborgare i samhället (och världen), som för samhället som sådant. En ökad förståelse för detta onämnbara som berör alla, är en förutsättning för samhällsbyggets långsiktiga överlevnad. Det är så jag ser på uppgiften och jag betraktar mitt arbete som ett hedersuppdrag.

Kultur är som sagt inget i sig själv. Det är en central utgångspunkt för den definition jag arbetar med och som jag hoppas ska kunna växa fram här på bloggen, gärna i dialog med kritiska läsare. Detta att man letat efter en definition, en positiv definition, att man sett det som en förutsättning för studier av kultur, är en missuppfattning som gjort att studierna av kultur tappat fart. Så ser jag på det, men den typen av påpekanden får inte uppfattas som en kritik mot tidigare generationer arbete. Det är snarare en konsekvens av tidigare forskning.

Kultur är med andra ord något så pass arteget som ett fenomen, eller ett slags dimension av liv (vill påpeka att jag här inte uteslutande talar om mänskligt liv) som både finns och blir till, samtidigt i en ömsesidig rörelse. Kultur är alltså inget, det handlar om aktiv tillblivelse med konkreta konsekvenser. Och det är dessa som kan studeras, konsekvenserna av rörlsen. Utfallet av tillblivelsen. I och genom den typen av studier växer en förståelse fram. Den förståelsen är vad jag far efter, för det är den som gör att man inser vad som krävs om man vill bygga ett samhälle. Här finns nyttan med Kulturstudierna. Den konkreta samhällsnyttan som jag menar absolut går att argumentera för.

Kultur består av många delkomponenter, såväl materialiella och tekniska som immateriella. Alla påverkar utfallet av tillblivelsen, det är det enda man kan veta, att delarna påverkar. Aldrig hur de påverkar. Utfallet aldrig går att räkna fram. Det är en helt central förutsättning för den definition jag arbetar med. Förutsägelser om framtiden, rörande det som handlar om kultur, är omöjliga. Kultur kan bara levas, bli till och befinna sig i rörelse. Aldrig bestämmas, låsas fast eller tilldelas mening generellt.

Allt detta måste den som vill studera och förstå kultur ta hänsyn till. Det är detta som är det svåra, det är min erfarenhet. Att förstå grundpremisserna. Men förstår man väl det, då resten förhållandevis enkelt. En bra egenskap att beväpna sig med i arbetet är tålamod. Insikten om att svaren på frågorna växer fram succesivt, att de aldrig är för evig givna utan dynamiskt föränderliga och ofta motsägelsefulla, är också bra att skaffa sig. Jobba hårt min vän, förståelsen kommer sen. Skulle man kanske lite skämtsamt kunna säga.

Man kan bli expert på att studera kultur, men aldrig expert på kulturen i sig. Man kan utveckla förmågan att hitta verktyg och infallsvinklar, men inte vinna insikt om hur man reglerar utfallet. Det är också viktiga utgångspunkter för den definition jag arbetar med.

Processen är icke-linjär, och inbegriper ett obestämbart antal komponenter, såväl mänskliga som icke-mänskliga och materiella likaväl som icke-materiella. Det är så jag tänker. Det är denna definition jag jobbar vidare med. Men det får anstå till ett senare tillfälle. Jag känner ett tryck på mig att utföra andra uppgifter nu. Det är så det ser ut och vad som förväntas av mig på den plats jag befinner mig just nu, min arbetsplats. Här på Högskolan Väst finns och verkar kultur (på samma sätt som överallt annars) och jag är lika mycket en del av den tillblivelsen som jag är en slav under den.

Då är arbetsåret 2011/2012 igång på allvar. Fler tankar om kultur kommer så småningom.

Inga kommentarer: