tisdag 16 augusti 2011

Hur studerar man något som inte går att definiera?

Att kultur nås och studeras bäst om man inte definierar det, är lätt att säga, men hur gör man? Det ska jag försöka sätta ord på här, för att komma vidare i tänkandet kring studier av kultur.

Kunskapen om kultur är som sagt nyttig och viktig i arbetet med att bygga samhällen, men man måste vara beredd på att definitionen av nytta aldrig kan vara given på förhand. Med nytta avser jag användbar. Kunskaper om kultur är en förutsättning för ett samhälles långsiktiga överlevnad, för dess hållbarhet över tid.

När man vet vad kultur är, hur man kan tänka och förhålla sig till den/det, då kan man också utarbeta strategier för att hantera dess aspekter av och implikationer för mänskligt liv.

En liknelse jag gillar och som jag tror fungerar för att sätta ord på hur jag tänker, handlar om mörkerseende. Titta upp mot himlen en stjärnklar natt. Sök efter en stjärna som knappt syns, och försök få syn på den genom att fokusera. Du kommer då att märka att ögat lättare registrerar himlakroppen om man inte fokuserar det man söker, utan riktar sökarljuset lite vid sidan av. En annan liknelse jag gillar, som fångar samma sak på ett lite annorlunda sätt, det är att tänka på kultur som ett slags troll från sagornas värld. Trollet som dör och förvandlas till sten om det exponeras för direkt solljus. Så bör man studera kultur, och mer exakt än så bör man inte definiera vad det handlar om.

Effekterna av tillblivelseprocesserna kan studeras. Det är ett exempel på bra och konstruktiv kulturforskning, om det görs utan anspråk på att uttala sig om framtiden.

Kultur kan sägas vara ett slags svart hål. En punkt i rummet, utan egen massa, men med förmåga att få saker att hända. Svarta hål finns, men de är svåra att iaktta i sig själva. Effekterna går dock att studera. Samma med kultur. Effekterna och konsekvenserna går att studera, i efterhand. Vad hände, och vilka logiker kan tänkas utgöra förändringens drivkraft? Vilka aktörer(och vilka olika typer av aktörer) interagerar och är delaktiga i processen? Om detta går att reflektera, och det går att samla material till den typen av analyser. För att ge substans till det kulturvetaren hävdar och för att underbygga de tankar som förs fram krävs någon form av belägg och underlag, men det är aldrig mängden material eller belägg som är viktigt.

Arbetet måste vara förutsättningslöst. Kulturforskaren måste vara öppen för nya infallsvinklar och på att utmanas i sitt tänkande, utan att detta uppfattas som kritik. Ingen äger den rätta, den definitiva tolkningen. Alla som har något att säga om kultur måste därför vara öppen för alternativa infallsvinklar. Ämnet kultur passa synnerligen dåligt att strida om. Det finns bara olika sätt att studera kultur, inga bättre eller sämre.

Kulturstudier handlar av ovan anförda skäl i lika hög grad om att konstruera verktyg att tänka kring och se på kultur med hjälp av, som det handlar om att visa på empiri som stödjer teserna man för fram som förslag. Och dessa verktygs värde bestäms av hur användbara de är, vilket bara visar sig i graden av användande.

Kulturstudier kan aldrig resultera i annat än förslag till förståelser. Inga anspråk på att sitta inne med sanningen kan eller får resas, då är det inte kulturstudier det handlar om, då är det makt över ett kollektivt skeende som utövas. Eftersom kultur är en öppen process är det helt centralt att kunskapen om densamma behandlas och tas emot på just detta sätt.

Detta med verktyg och att kontrollen av rimligheten i de uttalanden som presenteras av kulturvetaren utförs och bestäms av dem kunskapen berör, det vill säga den allmänhet man ytterst skriver om och undersöker är en unik egenskap inom ämnet kulturvetenskap, eller kulturstudier som är ett mycket bättre ord, även om det är aningen klumpigt att använda.

Ovanstående tankar är att betrakta som ett utkast till ett slags programförklaring till ämnet kulturvetenskap. Det är en första skiss till något som skall slipas på framöver. Gärna som sagt i samarbete med läsare som också är intresserade av detta med kultur.

Det kommer alltså fler tankar. Rätt som det är.

Inga kommentarer: