söndag 9 december 2018

Den svåra konsten att kommentera tentor konstruktivt

Den typ av text jag skriver mest, vid sidan av blogginlägg, tror jag är kommentarer på olika inlämningar. Det är en konst, både att skriva och att läsa kommentarer för att de ska bli den hjälp för vidare studier som synpunkterna är tänkta att vara. Ett problem som jag stött på på senare år är att studenterna klagar över att kommentarerna inte är personliga, det vill säga specifikt riktade till exakt den text som lämnats in. Jag skriver inte kommentarer på tentor på det sättet. När man rättar över hundra svar på samma fråga är det OMÖJLIGT att skriva unika kommentarer, dels för att tiden inte räcker till, dels för att många studenter brottas med samma problem. Och jag menar att man som högskolestudent måste kunna dra egna slutsatser om vad som gäller en själv och vad man kan bortse från; kan man inte det blir det svårt att läsa kurslitteraturen på det akademiska sätt som kännetecknar högre studier.

Jag brukar dela med mig av mina instruktioner och andra dokument, och det tänkte jag göra här med. Jag har redigerat kommentarerna för att de ska fungera på alla kurser där man skriver hemtentor med utgångspunkt i kurslitteratur. Nedanstående kommentarer har jag lämnat till alla som fått G på tentan. De som bedömts som VG fick en kortare kommentar om att allt fungerar och de som fick U fick detaljerade instruktioner om vad som krävs för att få G. Håll tillgodo:
Jag har läst din text och har bedömt det som godkänt. Nedan har jag listat lite saker som kan vara bra att tänka på för att utvecklas och för att öka chansen att du får VG nästa gång. Övning ger färdighet, tänk på det. Kommentarerna är allmänna och bygger på min läsning av samtliga godkända svar. Det är en viktig kompetens att kunna avgöra vad man själv behöver tänka särskilt på. Tänker även att det är bra att alla får del av de tips och råd som annars bara vissa skulle få. Hör av dig om något är oklart, annars är det bara att kämpa på.
Tanken är att ni ska lära er av kommentarerna. En hel del av er har utvecklats, men det är också oroväckande många som inte skriver namn överst, som inte hänvisar som man ska och som inte har en referenslista på slutet. Många skriver även att det tycker, anser och tror utan att förklara varför. Och det finns även väl många exempel på rena återberättelser av innehållet i böckerna. Detta har jag valt att lämna därhän i de flesta fall, men jag vill ändå påpeka för alla hur viktigt det är att ni läser kommentarerna ni får på alla arbeten ni lämnar in, noga och att ni även tänker på det som sägs i inlämningar framöver, annars kommer ni inte att klara av att ta examen. För att det ska bli progression utbildningen och er intellektuella utveckling är det viktigt att lära av era misstag.

När man skriver en hemtenta måste man förhålla sig till innehållet i boken/böckerna. Om man bara återger vad som står där blir texten ett osjälvständigt referat, och skriver man om innehållet utan att hänvisa till och förhålla sig till författarens tankar blir det märkligt. Hemtentauppgifter handlar om att visa prov på kritisk argumentation och självständigt resonerande. En samling påståenden om hur det är räcker inte och ett citat kan aldrig ersätta den egna förklaringen. Ni kan ha med citat, men de får aldrig tala för sig själva. I en argumentation visar man läsaren hur man tänker och motiverar varför.
Tänk på att alla texter ni lämnar ifrån er måste kunna stå på egna ben, och för att texten ska kunna göra det måste den inledas på ett lämpligt sätt, och den måste vara uppdelad i logiska och tydliga stycken, samt ha en avslutning. Det måste finnas en röd tråd, och språket måste fungera. Tänk att ni skriver för någon annan än er lärare. Läsaren ska inte behöva gissa vad det är för text, och all information som behövs för att förstå måste komma från dig.
Tänk på att återgivningar av innehållet i boken (i form av refererat eller citat) i praktiken inte tillför någon kunskap. Tänk därför noga igenom hur och varför du har med detta. Det räcker inte att visa att man har läst, för det som ska bedömas är hur du har läst och dina tankar om innehållet i boken. Inga citat kan eller får tala för sig själva, du måste visa läsaren hur du tänker och förklara vad du ser.
Det är också viktigt att inte bara förklara vad orden betyder. Genom att visa på exempel visar man både att och hur man förstått, men det räcker inte att bara berätta, man måste förklara hur man tänker och vad man ser också samt peka på de kopplingar man ser mellan berättelsen och kurslitteraturen som ska tentas av. Tänk på att texten ska vara självständig och kritiskt resonerande, skriv mindre om VAD du har läst, och mer om hur du menar att innehållet i boken kan/bör förstås. Visa läsaren hur dina kunskaper kan användas i praktiken. Försök komma fram till något eget och nöj dig inte med att sammanfatta innehållet i boken eller författarna synpunkter.
Om något är bra/dåligt, svårt/enkelt eller något liknande, tänk då på att det inte räcker att påpeka detta. Samma gäller om det är roligt, intressant eller viktigt. Förklara hur du tänker och motivera dina åsikter. Alla ståndpunkter och slutsatser måste motiveras med goda (det vill säga) kontrollerbara argument. Undvik att bara påstå saker: Hur vet vi att det är så? Förklara hur du tänker. Och skriver man ”Jag anser, eller jag tycker” måste detta motiveras. Varför anser och tycker du? Det dina kunskaper som bedöms, inte din förmåga att läsa innantill. Utveckla därför dina tankar och var noga med vilka argument du väljer, och presentera även argumenten på ett sätt som gör det möjligt att följa dina tankegångar och kontrollera dina påståenden. Tänk på att du förväntas visa upp dina kunskaper, det är detta som uppgiften handlar om och det är dina kunskaper som bedöms.
Försök identifiera kursboksförfattarnas argument, och förhåll dig till dessa genom att diskutera deras slutsatser och ståndpunkter kritiskt. Är det goda argument eller kan du se motsägelser eller svagheter? Finns det något som talar mot det som sägs i boken? Detta är svårt, men det är dit man ska sikta. Jämför olika böckers innehåll med varandra och leta efter likheter och skillnader. Reflektera över vad skillnaderna kan betyda.

Filmer och föreläsningar fungerar inte som referenser. Och det blir lite märkligt om du berättar vad som sagts där, dels för mig som spelat in filmen eller hållit föreläsningen, dels för någon som inte sett/hört dem. Man anger referenser för att läsaren ska kunna kontrollera källan. Om ni finner något användbart i förelösningen, uttryck det ni lärt er med egna ord. Jag utgår från källor och texter eller egen forskning när jag föreläser och det är detta som i så fall är referensen. Innehållet i föreläsningen ersätter aldrig boken, det är en hjälp att förstå innehållet, som är det som ska tentas av.

Avslutningsvis: Avsluta alltid med en referenslista på slutet! Och läs igenom texten noga och gärna högt, minst två gånger (och gör språkliga ändringar och förtydliganden) innan du lämnar in texten. Tänk på tonen, anslaget och hur du inleder och avslutar texten. Underskatta inte betydelsen av ett ledigt och fungerande språk som gör era tankar och kunskaper rättvisa. Hälften av alla problem som jag hittar när jag läser hade unnat åtgärdas bara genom en ordentlig korrekturläsning.

Inga kommentarer: