onsdag 20 november 2013

Kompetensen är problemet i styrelserna, inte bristen på den!

Jämställdhetsarbetet i styrelserna för landets börsnoterade företag går trögt. Ordet som ofta dyker upp när frågan diskuteras är KOMPETENS och det man säger är att den kompetens som krävs är svår att hitta bland just kvinnor. I Aktuellt igår stod paradoxalt nog en man och talade för kvotering och kvinnan han debatterade med var inte bara motståndare till att införa några som helst regleringar, hon försvarade även styrelsernas agerande. Det håller på att bli bättre, sa hon. Fast det har man sagt länge, att om marknaden bara får sköta sig själv kommer problemet att lösa sig. Inget händer dock. Styrelserummen är och förblir en mansdominerad plats där enbart kompetenta män(niskor) har tillträde.

Irriterar mig på att det bara talas min andelen män och kvinnor, inte om vad denna kompetens handlar om. Vad är det som krävs, egentligen, för att sitta i en styrelse? Varför talar ingen om det, om innehållet. Om det är kompetens det råder brist på, bland kvinnor, men inte bland män, kan man satsa på utbildning och problemet kunde lösas enkelt. Kvotering talas det om som vore det något fruktansvärt och degraderande. Även om ingen skulle acceptera att kraven sänks. Kompetens igen alltså. Vad handlar det om, detta som alla värnar men ingen vill tala om. Hur ser kravprofilen ut, som män lever upp till men få kvinnor klarar?

Allt talar för att en central aspekt av profilen är att man i första hand har rätt kön och i andra hand rätt (det vill säga, maskulina) attribut. Inget talar för att det skulle handla om något annat. Ingen har nämligen kunnat påvisa att det skulle finnas några genetiska skillnader ifråga om mäns och kvinnors förmåga på det intellektuella området. Kulturella skillnader finns det gott om, men det är lätt åtgärdat om viljan till förändring finns. Det är uppenbart där det brister och det vet alla. Det visar sig i det faktum att kvinnorna är de som ihärdigast försvarar status quo. Rådande maktstruktur bevakas med tystnad från dem som skulle kunna göra något och med ihärdighet från dem som möts med misstänksamhet från makten.

Vad är det för kompetens som eftersöks? Med tanke på att det helt uppenbart går att sitta i massor av styrelser kan arbetet för det första inte vara speciellt krävande ifråga om tid. Ett uppdrag klaras snabbt av, utan förberedelse. Eftersom det går att sitta i uppåt tio styrelser (långt ifrån alla gör inte det, men de mest eftertraktade individerna, de mest kompetenta gör det dock) handlar kompetensen inte om att klara något komplext som tar mycket tid i anspråk. Kompetensen handlar om annat. Om att ta beslut och om att inte sticka ut. Styrelserummens homogena sammansättning måste anses vara en del av kompetensen. Den borgar för effektivitet och likriktning. Aktieägarna hatar som bekant överraskningar och därför utsätter en kompetent styrelse inte ägarna för sådant. Allt och alla hänger som bekant ihop. Kultur fungerar så. Där finns förklaringen till den bristande mångfalden i styrelserna. Det är detta som menas med kompetens.

Först när vi förstår detta kan man hoppas på en lösning på problemet. Ett problem som för många, framförallt för dem med makt, inte är ett problem. För den som heter Anders och som närmar sig de 60, vilket är medianfiguren i styrelsesammanhang, är det mediernas frågor och de oresonliga feministerna som är problemet. Av förklarliga skäl, för kompetensprofilen som orsakar mansdominansen är ju en del av lösningen. Denna förklaring är den enklaste och det brukar vara mest plausibelt att välja den enklaste förklaringen, det visar forskning och beprövad erfarenhet.

Tänk om andra kompetenser efterfrågades? Tänk om den anonyma aktieägarmakten kunde brytas? Tänk om företagen satte upp andra mål än högsta och snabbast möjliga ekonomiska avkastning på insatt kapital? Tänk om det var den typen av kompetens som efterfrågades av blivande styrelseledamöter, förmågan att tänka långsiktigt och en uttalad vilja att återinvestera kapital i bolaget, för att få det att växa och kunna ta ett större ansvar? Tänk om företagens roll i samhället var att verka för integration och samverkan? Tänk om!

Idag håller ekonomin på att bli cirkulär och den sluter sig allt mer inom sig själv. Styrelsernas kompetens används av företag för att handla med sina egna aktier?! Den kompetens som efterfrågas av styrelserna och som kvinnor i gemen anses sakna är en kompetens som försatt inte bara Sverige utan Världsekonomin i ett hopplös situation. Det går möjligen bra på börsen, men alla länder går på knäna. Dags att se sambanden. Hög tid att ta in detta och förstå att det är kompetensen och bussines as usual som är problemet inom näringslivet. Bristen på mångfald i styrelserna och maktens korridorer i stort är ett allvarligt problem, för alla. Företagsledarnas oförmåga att bryta mönster eller tänka nytt och alarmerande.

Det är inte brist på kompetens som är problemet, tvärt om är det kompetensen i sig som är problemet. Och det är inte bristande jämställdhet och mångfald i sig man borde tala om, utan om vad som faktiskt görs i styrelserna. Samhället håller på att gå i baklås och alla är förlorare, så länge som en likriktad minoritet av vita, medelålders, män styr världen. Deras misslyckande är monumentalt. När ska vi lära oss se och förstå det?

Inga kommentarer: