måndag 16 december 2019

Alternativ till Royal science

Nomadens liv levs i rörelse, ständigt på väg. I den andra änden av kontinuumet finns bofasta som reser murar och försvarar sin utvalda plats. Nomader och bofasta är inte bara två olika livsstilar utan även två uppsättningar kompetenser. Nomaderna förfogar över redskap för att orientera sig och hålla territorier i släta rum, genom att anpassa sig och följa med. Bofasta räfflar rummet för att kunna kontrollera och utöva makt över det. Det ena är inte bättre än det andra, inte per se. Allt handlar om vilket syfte man utgår från och vad man vill uppnå.

Under julhelgen är planen att jag ska börja korrekturläsa manuset till mitt kulturvetenskapliga livsverk om mellanrummet. Det känns lite högtidligt, för här under hösten var det som om boken hittade sin form. Under året som kommer hoppas jag kunna bli klar. Om boken ger ut är dock en annan fråga. På något sätt blir texten publicerad, om inte annat så på nätet, men jag vill att det ska bli en pappersbok. Det är något helt annat än en nätpublikation. Pappersboken når inte samma spridning, eller det går i alla fall trögare, men den blir läst på ett annat sätt och dess avtryck är större. Mitt skrivbord där hemma är belamrat med böcker som köpts vid olika tillfällen men som ännu inte blivit lästa. Av erfarenhet vet jag att pappersböcker pockar mer på uppmärksamhet än filerna som samlar sig på datorn. Lätt fånget, lätt förgånget. Min bok är fylld av tankar och kräver eftertanke för att bli meningsfull. Den handlar inte om några resultat som kan sammanfattas och enkelt ta till sig via ett abstract. Kunskap om kultur är kunskap om dynamisk tillblivelse, komplexitet och föränderlighet.

Kulturvetenskapen som jag utarbetar i boken är nomadologisk och inspirerad av Gilles Deleuze och Felix Guattari. Nomadologens verksamhet har som mål att hitta metoder som bygger på följande och förståelse, medan utövare av Royal science (som är den vetenskapliga motsvarigheten till bofasta stadsbyggare) skapar verktyg för sanningssökande och kontroll. Båda vägarna leder till kunskap, men till olika slags kunskap som kan användas på olika sätt.

Kultur är en oöverblickbar förändringsprocess utan tydlig början och definitivt slut. Kunskapen som kulturforskningen resulterar i kan och får därför inte låsas in eller göras svårtillgänglig för den allmänhet som rönen ytterst berör. Kunskap om kultur får inte bli en angelägenhet för experter. Olika tolkningar av forskningsresultaten behöver omsättas i människors vardag för att kunna göra skillnad där, och resultaten kan bara värderas utifrån förändringarna som kan härledas till receptionen av texterna som produceras av forskarna. Det är ute i samhället som kunskapen får sitt eventuella värde. I boken riktas fokus mot mellanrummen och jag undersöker förutsättningarna för en mer samtalande syn på kunskap, särskilt om kultur.

Idag hinner jag inte tänka eller skriva med, snart kommer studenterna som behöver handledning och hela dagen är intecknad. Men snar, snart.

2 kommentarer:

Alan Ford sa...


Som jag har förstått din liknelse,metafor eller bild av begreppet Nomadologi är en kulturell "nomad" som kan röra sig fritt och obehindrad i olika kulturer en sin egen och med generositet fylla mellanrummet som finns i kulturens möjlighet att växa och blir rikare.Till skillnad från den kulturella nomad kan man ställa motbild av den reella och verkliga nomaden,resande folket eller varför inte moderne löntagare som i sina existensiella villkor är tvungen att vandra från plats till annan,från den ena till den andra arbetsköpare,mellan himlen och helvete men inte av den idealistiska anledningen att berika sin kulturella väsen utan den nödvändighet av livsvillkor som styr och krymper hans kulturella rikedom.Min erfarenhet från Jugoslavien där jag har spelat och umgåtts med levande cigenare(romer)är att de fritt kan anamma förhärskande kultur,gör om i sin nya form och på detta sätt integrerar sig i majoritets kultur.Det är en överlevnads strategi i samma nivå som genernas mutation och ingen vet vad blir resultat av det hela.
Det som väckte mig ur min okunnighet var att mina barn visste inte ens i vilket produktions system de lever i,hur sker reproduktion,vad innebär klassresa,marxismens ABC som vetenskaps teori i världen där det inte finns alternativ och kan inte ens tänkas.Det samma hände mig i min ungdom i SFRJ där man behövde inte tänka utanför givna koordinater där kapitalismen var utanför statsgränser,teori är ersatt med ideologi och vi lever som fiskar i vatten omedvetna om vattnets existens.Tillbaka till källan, teori utan praxis är tom-praxis utan teori är blind !

ABC
begreppet produktionssätt, att olika sätt att producera inte bara är en fråga om teknik och organisation utan bestämmer maktförhållanden och mycket annat i samhället;
att den kapitalistiska produktionens primära syfte inte är att tillgodose behov utan att förmera kapital, vilket även innebär flöden av profit till de fåtaliga ägarna av produktionsmedlen,
medan flertalet som inte äger annat än sin arbetskraft är hänvisade att sälja denna till kapitalisterna och till ett pris som (i princip) inte medger mer än deras livsuppehälle och reproduktion,
om det överhuvudtaget finns någon arbetsköpare villig till detta,
varför förhållandet arbete-kapital är ett självförstärkande maktförhållande,
där alltså även arbetaren reduceras till en vara,
liksom alltfler områden av samhället varufieras (förvandlas till marknad)
i kapitalets immanent nödvändiga expansion, som utöver exploateringen av människor bryter ned kulturen och föröder planeten. Där penningen härskar förflyktigas allt fast utom penningen själv.

Eddy sa...

Det handlar snarare om olika sätt att se på kunskap, om olika metoder att närma sig olika aspekter av verkligheten. Resonemanget om pengar är jag dock helt med på, och ser som ett allvarligt problem. Ska vi klara livet på jorden behövs en ny ekonomisk teori som inte gör det möjligt att byta regnskog mot coca-cola!