tisdag 4 februari 2014

Är det BILDEN av skolan som är problemet?

Läser idag på Brännpunkt om olika sätt att se på skolan. Det är Torbjörn Sjöström från undersökningsföretaget Novus som skriver. Hans syfte är lite oklart. Jag blir inte riktigt klok på vad han vill uppnå. Min (lite oroväckande) tolkning av det underliggande budskapet är att Novus menar att det inte finns några problem i skolan. Fast det har man inte undersökt. Därför förstår jag inte vad man vill uppnå. Artikeln avslutas på följande sätt.
Det är ingen tvekan om att det finns många saker som måste bli bättre i Sverige, men utan en korrekt problembeskrivning är det omöjligt att lösa de faktiska problemen. Det krävs relevanta jämförelser och problemen och lösningarna bör utgå från svenska folkets erfarenheter, inte mediernas skandalrubriker, om vi vill minska missnöjet och faktiskt lösa reella problem i samhället.
Den röda tråden i artikeln är problembeskrivningar och tolkningsföreträde. Hur når man insikt i verksamheten och vem ska man lita på? Helt klart är att Novus vill marknadsföra sig själva som den självklara leverantören av kunskap. Men vem är det som talar och hur talar man? Motståndaren i artikeln är medierna och dem som försvaras är politikerna. Det är alla fall så jag tolkar följande rader.
Samtidigt har vi sett hur missnöjet och osäkerheten bland väljarna ökat. Det finns en risk att vi snart är i en situation där problemen uppfattas som så stora att inte dagens politiker kommer att kunna lösa dem.
Artikeln handlar om uppfattningar av skolan, och Novus menar att man har empiri som stödjer tanken om att föräldrar till barn i skolan är nöjda med hur det är. Okej, det verkar som att det finns stöd för den åsikten i genomförda undersökningar, av Novus.
Vad anser då svenska folket om kvaliteten på skolan? Novus genomförde strax före jul en undersökning kring hur svenska folket uppfattar kvaliteten i skolan. Generellt sett är förtroendet för utbildningen i skolan mycket låg. 72 procent tror inte att eleverna i grundskolan lär sig det de behöver – helt i linje med den kraftiga kritik som riktas mot skolan både i massmedierna och av många politiker.

Men om vi tittar lite närmare och bara utgår från de som i dag har barn i grundskolan, hur ser svaren ut då? På frågan i vilken utsträckning man anser att ens egna barn får den kunskap som man förväntar sig svarade en klar majoritet, 70 procent, att förväntningarna uppfylls i mycket eller ganska hög grad. Endast 11 procent svarade att förväntningarna uppfylldes till mycket eller ganska låg grad. Samtidigt som dessa föräldrar anser att deras barn i stort sett får den utbildning de förväntar sig anser de att elever generellt inte lär sig det de behöver.

Till synes motsägelsefullt, eller har föräldrar i dag så låga förväntningar på skolan att man inte tror att ens egna barn skall lära sig något? Inom skolan, precis som andra samhällsfrågor, är faktiskt majoriteten rätt nöjd utifrån sina egna personliga erfarenheter. Men på grund av det mediala och politiska fokus på alla problem som finns tenderar man att skapa en världsbild främst utifrån den publika debatten. Mediernas syfte är inte primärt att skapa en så korrekt bild av helheten som möjligt, utan att spetsa till frågor, det göder debatten och attraherar läsare.
Här börjar jag bli misstänksam. Vad vill Novus uppnå med artikeln? Uppenbarligen vill man anklaga medierna för populism och tydligen vill man visa sitt stöd till den sittande regeringen. Mycket kan helt klart sägas om mediernas agerande, men det är en annan fråga. För om man ska granska medierna, som faktiskt beställer massor av statistiska undersökningar (men kanske inte tillräckligt många av Novus?) måste man även och lika noga granska företagen som utför och säljer resultatet av opinionsundersökningar. Statistik, brukar man som bekant säga, kan användas till mycket. Man kan ljuga till exempel och man kan tjäna stora pengar, speciellt i supervaltider. Lite märkligt kan tyckas att Novus klagar på medierna, som köper undersökningar hela tiden. Men om man vet att Novus har ett nära samarbete med TV4 och att man, som det verkar av texterna på deras hemsida vill slå sig in på den marknaden, med en annan typ av opinionsundersökningar, då blir budskapet i Debattartikeln lite lättare att förstå. Det är i själva verket ett reklaminslag för Novus och har inget med skolan att göra. Novus bryr sig inte om skolan och värnar inte kunskapen. Novus är ett företag som värnar sin egen balansräkning och som på sin hemsida skryter med sin lönsamhet för potentiella investerare.

På hemsidan beskrivs deras tjänster på följande sätt, vilket jag har svårt att uppfatta som opartiskt i förhållande till skolan. För vilka aktörer och vilken skolpolitik är det som har mes behov av nedanstående tjänster? Privata eller kommunala skolor? Novus fokus är att hjälpa företag att marknadsföra sig genom att påverka opinionen, vårda varumärket, knyta kunder till företaget och sprida en positiv bild av verksamheten med stöd i statistiska undersökningar.
Vår verksamhet bedriver vi inom avdelningarna

Opinion - Verktyg i opinionsbildning och påverkan,
Marknad - Varumärke, kommunikation och affärsutveckling,
Loyalty - Kundlojalitet och medarbetarskap samt
Kundpaneler - Kund eller medlemspanel.
Enligt Novus är det ställt bortom varje tvivel att det är mediernas fel att det sprids en uppfattning i samhället om att det finns problem i den svenska skolan. Enligt Novus är föräldrarna nöjda med barnens resultat, men inte med skolan som sådan. Men varför är det viktigt att sprida denna uppfattning? Vad är det som utgör Novus intresse? Det har jag svårt att se med ledning av innehållet i artikeln, som handlar om att det behövs en annan typ av undersökningar. Novus typ av undersökningar. Novus är ett företag som hjälper företag och organisationer att påverka opinionen och bilden av företaget/organisationen. Uppdraget och affärsidén handlar om yta, inte om innehåll. Och symptomatiskt nog är det bilden av och uppfattningen om skolan som artikeln handlar om. PISA som man absolut kan säga mycket om, men som otvetydigt handlar om innehållet i skolan, avfärdar Novus som en partsinlaga. Oklart på vilka grunder man göra detta. Åter till debattartikeln.
Väljarna röstar på det parti som har bäst politik för framtiden. Politiken måste anpassa sig efter verklighetsbeskrivningen och lösa de problem som väljarna ser. Men vad händer om problemen uppfattas vara större än politiken kan hantera, delvis för att problemen i verkligheten inte är så stora som de uppfattas hos väljarna? Skall man lösa de problem som utifrån den publika debatten är centrala, eller skall man lösa de problem som väljarna själva uppfattar i vardagen?

Det finns tydliga motsättningar mellan dessa två huvudfokus. Jag ser också tydliga tecken på att fokus just nu är att fortsätta förstora problemen i samhället. Att en majoritet av de föräldrar som i dag har barn i grundskolan anser att deras barn lär sig det som kan förväntas, borde ge en mer rättvisande bild av skolan som helhet än en internationell studie och enskilda missförhållanden.
Det är något bedrägligt över dessa rader. För utgångspunkten är dels att det är ställt bortom varje tvivel att föräldrarna verkligen är nöjda (vilket jag är osäker på om det finns entydiga resultat som visar), dels att det inte finns några verkliga problem i skolan, att det är en missvisande bild som fabricerats av medierna. PISA är en vetenskaplig, oberoende undersökning, till skillnad från Novus som arbetar på uppdrag av intressenter som är måna om sitt rykte.
Skall skolan utgå från en Pisa-mätning eller skall den utgå från föräldrarnas förväntning på sina barns utbildning? I Novus studier ser vi flera exempel på hur svenska folkets uppfattning av samhället styrs utifrån skandalrubriker, inte deras egna erfarenheter. Kunskapsnivån är generellt väldigt låg kring hur vårt samhälle ser ut. Vi ser det internationellt i våra undersökningar tillsammans med Hans Rosling och vi ser det på det nationella planet, till exempel de motsägelsefulla resultaten kring skolan som presenteras här.
Jag håller med om att kunskapsnivån i låg i Sverige. Men jag håller absolut inte med om att lösningen på detta är inte göra något åt skolan och att överlåta kunskapsinhämtningen år företag som Novus. Det är inte rätta vägen att gå om man vill att Sverige ska bli en kunskapsnation värd namnet. Novus och det sätt man som företaget agerar på är snarare en indikation på hur långt det har gått och hur allvarligt läget är. Vad Sverige behöver är medier och skolor som inte styrs i första hand av ekonomiska intressen, för det lämnar fältet fritt för opinionsbildande företag som Novus, vars enda syfte är att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Utan en väl utvecklad förmåga till kritiskt tänkande styrs människors uppfattningar snart helt och hållet av företag som producerar åsikter. Företag som Novus, som kan sägas tjäna på att kunskapsnivån sjunker i landet.

Inga kommentarer: