söndag 5 maj 2024

Akademisk frihet

Förra fredagen satt jag i en panel på högskolan där jag arbetar. Temat för diskussionen var akademisk frihet, som är ett både viktigt och intressant ämne. En typ av fråga som intresserar mig. Mitt nuvarande forskningsområde är inriktat mot relationen mellan kultur och kunskap. Och akademisk frihet har i högsta grad och med det ämnet att göra. Forskningen som jag bedriver är av karaktären grundforskning, mitt sökande efter kunskap och förståelse är inte målinriktat. Jag kan alltså inte peka på några förväntade resultat och det finns ingen deadline. Det är en öppen fråga utan givet svar. Förutsättningen för att kunna bedriva den typ av forskning jag är intresserad av är att jag kan vara fri i sökandet. Och det är detta som den AKADEMISKA friheten handlar om, vilket många har svårt att förstå. Det handlar om en frihet som kommer med ett stort ansvar. 

En av de första sakerna jag lade märke till under samtalet i panelen är hur svårt det är att förstå och hantera frågor som bygger på två eller fler premisser. Vår mänskliga hjärna är inställd på och har en tydlig tendens att tänka i dikotomier, vilket gör att komplexa problem förvandlas till en fråga om antingen eller. För att det ska vara meningsfullt att tala om akademisk frihet måste båda aspekterna beaktas. Det handlar inte om något slags löneförmån för forskare och lärare på högskolan. Alla förnumstiga påståenden om att friheten inte handlar om att forskare ska få göra precis som de vill blir därför meningslösa. Bara för att det går att hitta enstaka exempel på lärare och forskare som är excentriska eller lata betyder inte att friheten är problematisk, det ett utbrett missförstånd som behöver göras upp med. Risken är annars att allmänheten får för sig att man söker sig till akademin och går igenom en forskarutbildning för att kunna njuta av en generöst tilltagen ledighet. Den akademiska friheten är liksom grundskolelärarnas (och elevernas) sommarlov en viktig förutsättning för kvalitet i lärandet och kunskapsutvecklingen.

När jag såg andra avsnittet av TV-serien Smärtpunkten, som handlar om arbetet med Lars Noréns pjäs 7:3, slog det mig att den akademiska friheten på många sätt liknar konstnärlig frihet (och i viss mån även pressfrihet). Det handlar om frihet som ett medel, inte ett mål. Konstnärlig frihet handlar om nödvändigheten av att kunna vara fri i sökandet efter en känsla eller ett uttryck som ofta framträder efter hand, under arbetet och i processen. På samma sätt fungerar grundforskning. Både konst och kunskap kräver att den som arbetar med frågorna är fri att söka sig fram där och när det går, så länge det går. Högskolelagen säger att forskaren är fri att formulera det syfte, utarbeta den metod och välja det publiceringssätt som kunskapen man söker kräver. Anledningen till att det står så i lagen är att friheten är en förutsättning för att vetenskapen ska kunna skapa ny kunskap. Akademisk frihet handlar inte om rätten att göra vad man vill och hur man önskar, utan om att värna kunskapen. Om forskare ska kunna använda förmågan, som man bygger upp under forskarutbildningen, att tänka själv, utan andra hänsyn än till kunskapen, måste man vara fri, och det är detta som akademisk frihet handlar om.

Problematiskt nog är friheten hotad på grund av att det är så svårt att förstå den här typen av problem, företeelser eller kvaliteter. Mitt arbete om relationen mellan kunskap och kultur handlar delvis om detta, eller svårigheten att förstå och problemen att värna den akademiska friheten går att förklara på det sättet. Allt fler forskare och akademiska lärare underordnar sig idag okritiskt den kunskapsvidriga devisen frihet är bra, men kontroll är bättre (en modern uttolkning av Tomas Thorilds berömda citat ovanför stora hörsalen i Uppsala) eftersom det gynnar karriären. Kunskapen offras alltså på mätbarhetens och målstyrningens altare, för att man inte förstår hur problematiskt det är och för att "alla" andra gör det. Idag produceras det därför mer resultat än någonsin, men kunskapen späds ut till homeopatiska proportioner. Det finns ingen enkel lösning på problemet, men tänker man på det, inte som ett problem som ska lösas utan ett problem som bara kan upplösas, ökar chansen att kunskapen kan tas till heder igen. Frihet är just avsaknad av kontroll, men akademisk frihet bygger på ansvar. Transparens och kontrollerbara argument är det enda man kan få och begära av den som strävar efter kunskapsutveckling.

  • Akademisk frihet är en förutsättning för kunskap och akademisk kvalitet. 
  • Akademisk frihet är en svårfångad kvalitet.
  • Akademisk frihet är ett komplext problem.

Vad är poängen med att utbilda människor till forskare – alltså en utbildning om fyra år på heltid, efter avslutad kandidat- fast oftare magisterexamen – om de inte får använda kunskaperna och kompetenserna de skaffat sig? Det är en av de dyraste utbildningarna som finns, och skattebetalarna investerar i forskarnas kompetens för att få kunskap, som alltså kräver frihet. Det är allmänt bekant att kultur äter strategier till frukost, och utvecklingen i den akademiska världen där linjens makt över kollegiet stadigt ökar är ett tecken på det. Föreställningen om att kontroll är bättre än frihet är en konsekvens av den förändringen, och eftersom makt tenderar att övertrumfa kunskapen försvagas forskarnas inflytande över kunskapen som vi idag mer än kanske någonsin är i behov av. Bristande frihet i den akademiska världen handlar alltså om ett problem som angår alla, kanske inte idag men på sikt. Är det kunskap vi vill ha är det akademisk frihet vi behöver, tillsammans med kompetenta och dedikerade människor som äger förmågan att hantera friheten för att söka kunskapen.

Regler och målstyrning liksom en växande och allt mer komplex administrativ apparat (läs New Public Management) utgör ett hot mot friheten och därmed även mot kunskapen och i förlängningen demokratin, så det är ingen liten sak vi diskuterade i panelen. Och det handlar absolut inte om ett perifert  särintresse eller en angelägenhet enbart för forskare. Vetenskap är en fråga som angår alla, åtminstone så länge vi lever i ett kunskapssamhälle. Ska vi kunna komma tillrätta med den organiserade kriminaliteten och hantera problemen som klimatförändringarna leder till måste vi ha kunskap, och för att kunna skapa förutsättningar för lärande och värna kunskapen behöver vi en fungerande demokratisk ordning eftersom det är den enda styrelseformen som bygger på kunskap. Idag rör sig allt fler länder oroväckande nog i motsatt riktning. Efterfrågan på populism och totalitära ledare ökar så länge som villfarelsen om att frihet är bra men kontroll är bättre inte ifrågasätts. Förmågan att arbeta med öppna frågor utan givna svar tar oss in i en hållbar framtid medan strävan efter kontroll leder bakåt. Det bildningsförakt och den kunskapsresistens som idag sprider sig som en löpeld i samhället är alla andra problems moder.

Grundforskning, som är själva sinnebilden för all kunskapsinriktad vetenskap, går inte att målstyra, det är själva poängen och anledningen till det är att ingen vet var kunskapen man söker efter finns. När man väl har insikten eller (upp)löst problemet, med facit i hand, är det enkelt att se och förstå. Kanske är det därför det är så svårt att förstå hur viktig den akademiska friheten är? Det finns inga garantier för att man kommer fram till något nytt och användbart när man bedriver den typen av forskning, men om man gör man det är den kunskapen ovärderlig. Ju fler som får försöka, desto större blir chansen att någon når ett genombrott. Ingen kan dock på förhand veta vem som gör det. Därför är det så viktigt att inte ställa krav på någon annan prestation än att forskarna gör sitt bästa och utnyttjar tiden klokt. Kravet på att enskilda projekt ska vara lönsamma utgör ett hinder för forskningen, det är motsatsen till att utnyttja skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt. Och att mäta framgång i pengar, publikationer och citeringar är huvudlöst. All verksamhet som inte handlar om att utveckla eller värna kunskapen (alltså hela den administrativa apparat som vuxit fram i Högskolesverige och som bekostas genom att ta ut en over-head-kostnad på alla forskningsmedel som vinns i konkurrens) är ett slöseri med tid och resurser. Den som är forskarutbildad behöver ingen ledare som talar om hur undervisningen ska läggas upp eller forskningen bedrivas, det är själva poängen med att utbilda forskare. Vad är samhällsvinsten och vad tjänar skattebetalarna på att forskarutbildade människor slutar forska för att höja sin lön genom att göra administrativ karriär? På vilket sätt är det ett ansvarsfullt sätt att förvalta skattebetalarnas pengar? 

När den som försvarar kunskapen känner sig som en besvärlig jävel är det ett tecken att ta på allvar, det är en indikation på att den akademiska friheten är hotad eftersom andra hänsyn än kunskap placeras först inom akademin. Det kan handla om ekonomi eller olika typer av mer eller mindre medvetna bias. Det är viktigt att påpeka (för detta brukar vara en av invändningarna man möts av när man försvara den akademiska friheten) att friheten inte handlar om att man som forskare ska få så mycket pengar man önskar, utan att behöva förklara eller motivera varför. Politikerna ansvarar för resurstilldelningen och friheten är förenlig med olika typer av satsningar och riktade anslag, men det måste vara upp till forskaren att avgöra hur man ska gripa sig an frågan och hur man utnyttjar tiden och resurserna som samhället anser ska läggas på forskning och högre utbildning. Idag kostar administrationen nästan lika mycket som forskningen och den högre utbildningen, vilket är inte bara är ett sanslöst slöseri med skattebetalarnas resurser, det utgår dessutom ett allvarligt hot mot kunskapen.

Skattebetalarna investerar i forskning och högre utbildning för att säkra tillgången på kunskap, det är tanken med all utbildning, men för att kunna få det man vill ha måste förutsättningarna för detta värnas. För att kunna utveckla och förvalta kunskap som håller hög akademisk klass krävs forskarutbildade lärare. Just det är det ingen som förnekar, tvärtom anses det vara ett kvalitetskriterium (det går att mäta) att andelen lektorer är hög, men eftersom förståelsen för betydelsen av den akademiska friheten är låg kringskärs lektorernas möjligheter att vara lektorer. Det är inte särskilt svårt egentligen att komma tillrätta med problemet, men föreställningarna om att det finns en enkel lösning och villfarelsen att man inte kan lita på landets högst utbildade och kunniga människor gör det svårt. Bristande förståelse och respekt för den avgörande skillnaden mellan komplex och komplicerad är en av orsakerna till problemen. Vägen till vetande är aldrig rak och den leder ut i okänd terräng. För att kunna värna den akademiska friheten behövs ett akademiskt ledarskap, alltså ett ledarskap som liksom kunskapsinriktad forskning bygger vetenskapliga principer. Akademiska ledare kan inte peka med hela handel och tvinga fram resultat som de sedan tar åt sig äran för, det måste bygga dels på kollegialitet, dels på frihet under ansvar och med hänsyn tagen till kunskapen. 

Jonna Bornemarks tal vid Riksdagens öppnande 2019: Om mätbarhetens tyranni och behovet av bedömningskompetens skulle kunna varit en början på en förändring, men inget hände! Det talas om greenwashing och om pinkwashing, men vi borde även tala om bildungwashing. Den akademiska kvaliteten kommer inte an på vilka ord som uttalas vid högtider eller publiceras i värdegrundsdokument, utan om vad som faktiskt värdesätts och skapas förutsättningar för i vardagen på högskolan. Kollegialiteten som idag håller på att avskaffas är ett tecken på att den akademiska friheten bara är ett annat fint ord som liksom bildning. Tillitsbaserad ledning måste bygga på principer, frihet och individuellt ansvar; annars kommer arbetet som den akademiskt utbildade personalen utför aldrig att kunna leda till kunskap och förståelse för den värld vi människor lever i. För att kunna skapa förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling i samhället som helhet måste alla som arbetar med forskning och högre utbildning röra sig från vänster till höger i följande kontinuum: 

  • Regler – Principer
  • Kontroll – Tillit
  • Mäta – Bedöma
  • Fakta – Kunskap, Bildning, Vishet
Kunskap är ingen produkt, utan en process. Utan en generell uppskattning och respekt för kunskapen, och i avsaknad av förståelse för vad som krävs för att värna demokratin, kommer den akademiska friheten att vara hotad, trots att friheten i själva verket är en förutsättning för kunskapen och den akademiska kvaliteten. Det är ett moment 22 som rör oss alla, ett problem som ingen som fortsatt vill leva i ett öppet och demokratiskt kunskapssamhälle kan förneka eller förringa.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Bildningskvaliteten i det offentliga samtalet är i stort en katastrof; alla referenser bakåt anses som vanligt överflödiga, till förmån för den verklighet som är ett ständigt nu. "Sammanhangskapital" som vi skulle kunna kalla kulturellt kapital, tycks snarare gå under den inofficiella beteckningen "högfärdig-hetskapital". Konsekvensen av denna bildningssyn blir ofta hårresande analyser och omvärldsanalyser. Kliniskt befriade från bokläsning som de uppenbarligen är (uppenbart pga kvaliteten). Man är så övertygad om att de egna kollektiva synsätten är alltings mått. Överraskningen över att det inte är så, paras med en nästan narcissistiskt färgad brist på självkritik. Sådana kan alltså följderna av bildningsföraktet bli.

Anonym sa...

Som innehavaren av denna blogg så vist formulerat saken i ett annat inlägg: dålig kvalitet visar sig alltid. Och så verkar det vara.

Anonym sa...

Ett självrättfärdigt, om än diskret, smackande och kanske ett förnöjt purrande över den egna förträffligheten, som alltid bakom halvslutna ögonlock, är ofta de historiska, sociala och geopolitiska analysernas påträngande följeslagare. Detta kan tyckas en smula raljerande; men den som rör sig, obesvärad, i bildningsmörkret, och ständigt kommer med nya initierade analyser, som lika träffsäkert slår del; ja, en radikal förändring av bildningssynen måste till.

Anonym sa...

Först när vi inser att bildning är förutsättningen för en hållbar samhällsutveckling kan vi börja hoppas på att utvecklingen rör sig i rätt riktning.