fredag 2 september 2011

Vilka typer av företag talar om mångfald?

Ytterligare en blogopst på temat näringsliv och mångfald kommer här. Den näst sista, i alla fall i denna omgång. Det finns säkert anledning att återkomma i ämnet, förr eller senare.

Analysen avslutas här med ett resonemang kring vilka företag det är som annonserar och framträder i mångfaldsbroschyrerna. Den kategori av arbetsgivare vars annonser är mest förekommande i annonsbilagorna är statliga och halvstatliga myndigheter som Polisen, Länsarbetsnämnden, Integrationsverket, DO (ombudsmannen mot etnisk diskriminering), HO (Handikappombudsmannen) HOMO (Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning) och Trygghetsrådet. Om dessa kunde vi i Upprop för tillväxt (indirekt) läsa att ”politikern arbetar på omfördelningens arena”.

Av de traditionella svenska verkstadsbolagen är det egentligen bara Atlas Copco som framträder med en egen annons. Volvo Lastvagnar medverkar visserligen i annonsen för Rådet för Mångfald i Arbetslivet, och Volvo, Skanska och Elanders finns representerade genom ett ”Öppet brev till dig som är VD eller personalchef” där man bjuder in till samarbete kring hur man får in framförallt utlandsfödda akademiker på den svenska arbetsmarknaden. Av de varu- och tjänsteproducerande företagen är kraftbolagen de som annonserar mest. Vattenfall, Birka energi och Sydkraft förekommer alla i samma broschyr. En annan företagskategori som annonserar flitigt är konsulter och ”kommunikationsbyråer” som Veritas Communication AB, Arena för tillväxt, Managing Diversity och IFS, men även försäkringsbolagen Trygg Hansa, Skandia och Garant försäkringar är synliga i sammanhanget.

En mycket viktig iakttagelse man bör göra här är att det är just intresseorganisationer som utgör den vanligaste kategorin annonsörer i annonsbilagorna. Här exemplifierade av Ledarna, Rådet för Mångfald i Arbetslivet, Sveriges läkarförbund, Stockholms fastighetsägareförening och Mångfaldsutveckling.

Om nu arbetet för mångfald är så utvecklat och nödvändigt som det framställs vara i materialet, då kan man fråga sig varför inte fler av de till svenskt näringsliv anslutna företagen annonserar i bilagorna?

Inga kommentarer: